Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on todet­tu koronatartunta

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lus­­sa on ilmen­nyt yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut opis­ke­li­ja on ollut 13. mar­ras­kuu­ta Wärt­si­län kam­puk­sen ope­tus­ti­las­sa. Kare­lia on Siun soten ohjei­den mukai­ses­ti tie­dot­ta­nut asias­ta mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le. Samal­la opis­ke­li­joil­le annet­tiin ohjeet sii­tä, että hei­dän tuli­si seu­ra­ta oirei­ta ja hakeu­tua tar­vit­taes­sa tes­tauk­seen. Kare­lial­la oli pää­tet­ty per­jan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta, jo ennen tie­toa koro­na­tar­tun­nas­ta, siir­tyä viran­omais­oh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti ensi maa­nan­tais­ta läh­tien pääosin […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maa­han­muut­ta­jien kivi­nen tie kor­kea­kou­luun ja työhön

Kou­­lu­­tus- ja työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­peel­li­suu­teen on herät­ty Poh­­jois-Kar­­ja­­las­­sa. On tun­nis­tet­tu tar­ve saa­da alu­eel­le lisää maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä ja saa­da hei­dät pysy­mään tääl­lä. Alu­eel­la jo asu­vien, eri­tyi­ses­ti kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien, on kui­ten­kin vai­kea hyö­dyn­tää osaa­mis­taan.  Maa­han muut­ta­neis­sa on per­he­syis­tä tän­ne tul­lei­ta, koti­maas­saan kan­­di­­daat­­ti- ja mais­te­ri­ta­son opin­not suo­rit­ta­nei­ta ja jopa toh­to­rei­ta. Osa heis­tä on opis­kel­lut tut­kin­ton­sa Suo­mes­sa ja […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kare­lia hala­jaa tii­viim­pään yhteis­työ­hön alu­een toi­mi­joi­den kanssa

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu toteut­taa syk­syn aika­na usei­ta kump­pa­nuus­ta­paa­mi­sia yri­tys­ten ja eri toi­mi­joi­den kans­sa. Kare­lial­la on 80 avain­kump­pa­nia ja nämä on kut­sut­tu loka-mar­­ras­­kuus­­sa jär­jes­tet­tä­viin tapaa­mi­siin, jois­sa tavoit­tee­na on pääs­tä aktii­vi­seen ja molem­pia hyö­dyt­tä­vään yhteis­työ­hön.  Suun­ni­tel­mal­lis­ta kump­pa­nuus­työ­tä Kare­lias­sa on teh­ty jo kym­me­nen vuot­ta, mut­ta nyt toi­min­taa kehi­te­tään vas­taa­maan kor­kea­kou­lun ja yri­tys­ten tämän päi­vän tar­pei­ta.  — Vas­taa­via tilai­suuk­sia emme ole […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Tule­vai­suu­den Pohjois-Karjala

Maa­il­ma muut­tuu, Esko­se­ni, ja niin muu­tum­me mekin tääl­lä Poh­­jois-Kar­­ja­­las­­sa – halusim­me tai emme. Näil­lä het­kil­lä rat­kais­taan, ovat­ko tule­vai­suu­tem­me Poh­­jois-Kar­­ja­­laa autiot tuvat ja kes­kus­te­lu sii­tä, kuka ne vii­mei­set valot sam­mut­taa. Vai ovat­ko tule­vai­suut­tam­me kui­ten­kin elin­voi­mai­set yri­tyk­set ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä teh­dä työ­tä, olla ja elää täs­tä eteen­kin päin? Jos, ja toi­vot­ta­vas­ti kun, haluam­me raken­taa jäl­kim­mäis­tä skenaariota, […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Puun käyt­tö on mah­dol­li­suus rakentamisessa

Euroo­pan tasol­la raken­nuk­set kulut­ta­vat n. 40% ener­gias­ta ja tuot­ta­vat 36% hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä. Puun käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa on yksi hel­poim­mis­ta tavois­ta pie­nen­tää raken­nus­ten elin­kaa­ren pääs­tö­jä. Joen­suun seu­dul­la se tie­de­tään, sil­lä puu­ra­ken­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sek­si on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­työ­tä jo vuo­sien ajan. Vuon­na 2019 Joen­suu­hun val­mis­tui Suo­men kor­kein puu­ker­ros­ta­lo Joen­suu Light­house, joka toteu­tet­tiin mer­kit­tä­vil­tä osin pai­kal­lis­ten yri­tys­ten voi­min. Kysei­nen raken­nus ei ole […]


Categories
Uutiset

Kare­lian opis­ke­li­ja­va­lin­nat syk­syl­lä alka­viin kou­lu­tuk­siin on tehty

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun opis­ke­li­ja­va­lin­nat syk­syl­lä 2020 alka­viin kou­lu­tuk­siin on teh­ty. Opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulos näkyy haki­jal­le Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa opintopolku.fi, joten Kare­lia ei jul­kai­se valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den nimiä verk­ko­si­vuil­laan. Kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa opis­ke­li­jak­si hyväk­syt­ty­jen tulee ottaa opis­ke­lu­paik­ka vas­taan 22.7.2020 klo 15 men­nes­sä. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­luun lisä­haus­sa voi hakea tek­nii­kan kou­lu­tuk­siin sekä vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Lisä­ha­ku on käyn­nis­sä 7.8. asti.  Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lus­­sa oli kor­kea­kou­lu­jen kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa muka­na 19 päi­­vä- tai moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na toteu­tet­ta­vaa koulutusta, […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu ottaa ilol­la vas­taan 85 uut­ta aloituspaikkaa

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu ottaa ilol­la vas­taan 85 uut­ta aloi­tus­paik­kaa Ope­­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on ehdot­ta­nut ammat­ti­kor­kea­kou­luil­le 2200 aloi­tus­pai­kan lisäys­tä täl­le vuo­del­le. Uudet pai­kat rahoi­te­taan val­tion nel­jän­nes­tä lisä­bud­je­tis­ta. Näis­tä lisä­aloi­tus­pai­kois­ta 85 koh­dis­tuu Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun.  Kare­lia lähet­ti per­jan­tai­na minis­te­riöl­le hyväk­sy­mis­vies­tin lisä­aloi­tus­pai­kois­ta ja odot­taa minis­te­riön lopul­lis­ta pää­tös­tä ennen opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja. Lisä­paik­ko­jen opis­ke­li­jat vali­taan kevään yhteis­haus­sa hake­neis­ta. — Aloi­tus­paik­ko­jen lisäys oli val­tio­val­lal­ta sel­keä vastaus […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: Talous­hal­lin­non leh­to­rin sijainen

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee  Talous­hal­lin­non leh­to­rin sijais­ta mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen ajal­le 1.8.- 31.12.2020  Leh­to­rin teh­tä­viin kuu­lu­vat ope­tus lii­ke­ta­lou­den kou­lu­tuk­sen talous­hal­lin­non opin­to­jak­soil­la. Odo­tam­me haki­jal­ta talous­hal­lin­non moni­puo­lis­ta ulkoi­sen ja sisäi­sen las­ken­ta­toi­men osaa­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti arvos­tam­me kir­jan­pi­don ja kus­tan­nus­las­ken­nan käy­tän­nön työ­ko­ke­mus­ta. Toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set ohjaus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät. Ope­tus­ko­ke­mus sekä lähi- että verk­­ko-ope­­tuk­­sen osal­ta kat­so­taan eduk­si. Edel­ly­täm­me haki­jal­ta sovel­tu­vaa ylempää […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn leh­to­rin sijainen

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee  Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn leh­to­rin sijais­ta ajal­le 1.8.2020 ‑31.7.2021  Leh­to­rin teh­tä­viin kuu­lu­vat tie­to­jen­kä­sit­te­lyn ope­tus eri osaa­mi­sa­lueil­la ja opin­näy­te­töi­den ohjaus. Toi­men­ku­vaan kuu­luu ope­tuk­sen lisäk­si mak­sul­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta. Pai­no­tam­me valin­nas­sa:- osaa­mis­ta ohjel­mis­toau­to­maa­tios­sa ja ‑robo­­tii­­kas­­sa- digi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan asian­tun­te­mus­ta ja ohjel­­moin­­tio­­saa­­mis­­ta- osaa­mis­ta data­hal­lin­nas­ta, ope­ra­tii­vi­sis­ta jär­jes­tel­mis­tä verk­ko­kau­pas­ta ja toi­­min­­na­­noh­­jaus­­jär­­jes­­tel­­mis­­tä- pro­­jek­­tio­­saa­­mis­­ta- vah­vaa koke­mus­ta verk­ko­pe­da­go­gii­kas­ta ja etä­o­pe­­tuk­­ses­­ta- vuo­­ro­­vai­­ku­­tus- ja vies­tin­tä­osaa­mis­ta — suju­vaa englan­nin ja […]


Categories
Uutiset

Y‑Akatemian kan­sain­vä­li­nen innovointihaaste

Y‑Akatemian kan­sain­vä­li­nen inno­voin­ti­haas­te Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Y‑Akatemia jär­jes­tää yhteis­työs­sä Tse­kin ja Perun tii­mia­ka­te­mioi­den kans­sa opis­ke­li­joil­leen kan­sain­vä­li­sen 24 tun­nin inno­voin­ti­haas­teen 19.–20.5.2020. Toi­mek­sian­non tii­meil­le antaa joen­suu­lai­nen pie­nil­ma­lai­vo­ja val­mis­ta­va Kel­luu Oy. Jokai­sen maan aka­te­mias­ta haas­tee­seen läh­tee usei­ta tii­me­jä, jot­ka vas­taa­vat yri­tyk­sen anta­maan toi­mek­sian­toon 24 tun­nin kulues­sa haas­teen alus­ta. Toteu­tuk­set arvioi­daan toi­mek­sian­ta­jan toi­mes­ta ja par­haat ideat pal­ki­taan. Ajan hen­gen mukai­ses­ti haas­te toteutetaan […]