Categories
Ajankohtaista Uutiset

Monimuo­to­kou­lutus kiinnosti hakijoita eniten Kareliassa

Karelian monimuo­to­kou­lu­tukset kiinnos­tivat hakijoita parhaiten yhteis­haussa. Eniten hakijoita suhteessa aloitus­paik­koihin tuli liike­ta­louden monimuo­to­kou­lu­tukseen, sosiaa­lialan koulu­tukseen, fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukseen ja raken­nus­tek­niikan monimuo­to­kou­lu­tukseen.  – Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­kou­lu­tuk­sessa suuntau­dutaan puura­ken­ta­miseen ja vähähii­liseen raken­ta­miseen. Tähän koulu­tukseen hakijoita oli erittäin katta­vasti eri puolilta Suomea, kertoi vararehtori Pekka Auvinen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. – Ylemmistä AMK-tutkin­­noista suosi­tuimpia olivat sosiaali- ja tervey­salan koulu­tukset. Kokonaan verkko-opintoina toteu­tet­tavaan Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -koulutukseen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia lahjoittaa maskit Pohjois-Karjalan lukiolaisille

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu haluaa lahjoittaa kangas­maskit kaikille Pohjois-Karjalan lukio­lai­sille. Karelian haluaa näin lisätä opiske­li­joiden turval­li­suutta korona-aikana. – Maskien toimi­tusta tehdään pikai­sesti jo viikolla 13. Toivomme nuorille voimia nyt koronan taltut­ta­misen loppu­ki­ri­vai­heessa. Maskin käyttö ja turva­välien noudat­ta­minen ovat helppoja toimen­pi­teitä, joilla voimme suojella lähim­mäis­temme terveyttä, kertoo viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila Karelia-ammattikorkeakoulusta.


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kymmenen vuotta korkea­kou­lujen välistä lakiasiainyhteistyötä

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia- ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lujen tutki­mus­la­kia­siai­nyh­teistyö on yksi pisimpään kestänyt yhteis­työ­muoto Itä-Suomen yliopiston ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen välillä. Yhteis­työtä on tehty vuodesta 2011 ja se on vakiin­tunut kuluneiden kymmenen vuoden aikana osaksi normaalia toimintaa. UEF-Karelia-Savonia -lakia­siai­nyh­teistyö -nimellä kulkeva yhteis­työ­muoto toteuttaa yliopiston strate­gista alueel­lisen yhteistyön tavoi­tetta.  ­Yhteistyön käynnis­tä­misen taustalla olivat yhtei­sesti tunnis­tetut tarpeet tuote­­ke­­hitys- ja innovaa­tio­toi­minnan sopimus- […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia laittaa juhlan kunniaksi pohjois­kar­ja­laisten digitaitoja kuntoon

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu tarjoaa 300 vuotta täyttävän Pohjois-Karjalan maakunnan kunniaksi ilmaisen Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkko­kurssin. Maksut­to­malle ja katta­valle verkko­kurs­sille ilmoit­tau­dutaan tästä. Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Opinnot voi suorittaa itsenäi­sesti ja oman aikataulun mukaan. Opetet­tavia ohjel­mistoja ovat mm. Word, Excel, Power­Point ja Teams. – Halusimme antaa juhla­vuoden kunniaksi kaikille pohjoiskarjalaisille […]


Categories
Uutiset

Tutkimus- ja kehit­tä­mi­syh­teis­työstä merkittävä lisäve­ro­vä­hennys yrityk­sille ja yhteisöille!

Verottaja tarjoaa yrityk­sille ja yhtei­söille merkit­tävän uuden 50 prosentin lisävä­hen­nyksen tutki­musor­ga­ni­saation, kuten Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kanssa tehdystä tutkimus- ja kehit­tä­mi­syh­teis­työstä. Käytän­nössä verovel­vol­linen saa siis lisävä­hen­nyksen tehdessään vähentää lisävä­hen­nyksen perus­teeseen luettavat alihan­kin­ta­menot 1,5-kertaisena. Verokan­nustin on voimassa verovuosina 2021-2025. Edun tavoit­teena on edistää laadu­kasta kotimaista tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa sekä vahvistaa entisestään yritysten ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden välistä yhteis­työtä. Yhdessä kehit­tä­mällä rakennamme […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Uusi korkea­kou­lu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä edistävä koulutus

Karelia- ja Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulut sekä Itä-Suomen yliopisto käynnis­tävät huhti­kuussa uuden puolen vuoden mittaisen koulu­tuksen, jonka tavoit­teena on edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin.  KAVA -asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille toteu­tetaan ajalla1.4.-30.9.2021 ja se on laajuu­deltaan 30 opinto­pis­tettä. Haku koulu­tukseen on auki 1.3. saakka.  Koulutus vahvistaa osallis­tujien työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia kolmen kriit­tisen osa-alueen näkökul­masta. Puolet koulu­tuk­sesta on asian­tun­ti­jatyön vaati­musten kautta räätä­löityä suomen kielen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maaseudun sivuvir­tojen parhaat ratkaisut esille Kierrosta Kasvuun -tulevai­suus­myl­ly­tyksen päätös­päi­vässä 11.2.

Viikon mittai­sessa virtu­aa­­li­­hac­­kathon-tapah­­tu­­massa on etsitty ratkaisuja 15 pääosin pohjois­kar­ja­lai­silta ja lappi­lai­silta yrityk­siltä saatuihin toimek­sian­toihin. Haasteita ratko­massa on ollut yli 100 osallis­tujaa. Haasteiden ratkaisut esitellään yleisölle tapah­tuman päätös­päivänä torstaina 11.2. klo 12:30-15. Kaksi­vai­heisen karsin­ta­kier­roksen parhaat ideat palkitaan rahapal­kin­noilla noin klo 15.15.  Kaikille avoinna olevaa tapah­tumaa pääsee seuraamaan etänä verkossa. Päätös­päivän ohjel­massa kuullaan lisäksi esityksiä jatko­ke­hi­tystä tukevista rahoi­tusin­stru­men­teista.  Yrityk­siltä saaduissa toimek­sian­noissa etsittiin uusia ideoita […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia iskee kiinni kvant­ti­las­kennan megatrendiin

Kvantilla tulevai­suuteen -webinaari järjes­tetään 10. helmi­kuuta. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun toteut­ta­massa tilai­suu­dessa käydään keskus­telua siitä, kuinka kvant­ti­tie­to­koneet ja kvant­ti­las­kenta muuttavat tulevai­suut­tamme.  Tilai­suuden avaavat elinkei­no­mi­nisteri Mika Lintilä ja Karelian rehtori Petri Raivo. Asian­tun­ti­joina ovat: Cristina Andersson (Kvantin ihmet­telijä, tieto­kir­jailija, Develor Produc­tions Oy), Tua Huomo (Executive Vice President, Tekno­logian tutki­mus­keskus VTT Oy), Mikko Möttönen (Professori, Teknil­lisen fysiikan laitos, Quantum Computing and Devices, Aalto-yliopisto), Mikael Johansson (Technology Strategist, Quantum Techno­logies, CSC – IT Center for Science […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia ei ota enää tänä keväänä vastaan vaihto-opiskelijoita

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu ei ota enää kevät­lu­ku­kau­della vastaan vaihto-opiske­­li­­joita ulkomailta. Karelian kansain­vä­li­sestä liikku­vuu­desta vastaavat palvelut ovat yhtey­dessä henki­lö­koh­tai­sesti niihin opiske­li­joihin, joita päätös koskee. Joensuussa jo olevat vaihto-opiske­­lijat jatkavat opiskelua pääosin etänä. – Päätös perustuu opiske­li­joiden ja henki­löstön terveyden ja turval­li­suuden suoje­le­miseen nopeasti muuttu­vassa pande­mia­ti­lan­teessa. Aiemmin Joensuuhun jo saapu­neiden vaihto-opiske­­li­­joiden vaihdot toteu­tuvat toki suunni­tel­lusti, kertoo rehtori Petri Raivo Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. – Olemme koko koronapandemian […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Pohjois­kar­ja­laista osaamista metsä­bio­ta­lou­dessa viedään Japaniin

Hanke vauhdittaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon välistä yhteis­työtä metsä­bio­ta­lou­dessa. Japanissa Pohjois-Karjala nähdään mallia­lueena, jonka metsäalan tunte­musta ja osaamista halutaan hyödyntää. Vuoden 2019 lopussa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Japanin Naganon prefek­tuurin aluehal­linto ja Naganon Inan kaupunki allekir­joit­tivat yhteis­työ­so­pi­mukset suomalais-japani­­laisen metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön käynnis­tä­mi­seksi. Sopimusten mukaista yhteis­työtä lähdetään nyt vahvis­tamaan Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston rahoit­ta­massa kaksi­vuo­ti­sessa hankkeessa.  Noin kahden miljoonan asukkaan Naganon […]