Kategoria: Uutiset

 • Avoin työpaikka: energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtori

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtoria 1.5.2020 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lehtorin tehtäviin kuuluvat energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetus eri osaami­sa­lueilla ja opinnäy­te­töiden sekä harjoit­telun ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä maksul­linen palvelutoiminta. Paino­tamme valin­nassa:– energia­tek­niikan osaamista ja työko­ke­musta,– hajau­tet­tujen energia­rat­kai­sujen ja laite­tek­niikan osaamista,– kierto­ta­louden ja proses­si­tek­niikan tunte­musta,– toimivia alaan […]


 • Naiset ja vihapuhe elekt­ro­ni­sessa urheilussa

  Naiset ja vihapuhe elekt­ro­ni­sessa urheilussa Media­no­mio­pis­ke­lijat Julia Kiiskinen ja Venla Naumanen ovat selvit­täneet Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­te­tussa opinnäyt­teessä Naiset ja elekt­ro­ninen urheilu naisten asemaa ja pelikes­kus­te­luissa esiin­tyvää vihapu­hetta kotimai­sessa elekt­ro­ni­sessa urhei­lussa ja sen yhtei­söissä. Aihealue on jäänyt tähän asti muun peleihin suunnatun huomion ja tutki­muk­senkin varjoon. Opinnäyte tarjoaa kiinnos­tavan ja ajankoh­taisen katsauksen kilpa­pe­laa­misen sukupuo­lit­tu­neisiin käytäntöihin. Kiiskinen ja Naumanen ovat keränneet opinnäytteen aineiston pelaa­jille […]


 • Avoin työpaikka: opintoasiainsuunnittelija

  Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee Opintoa­siain­suun­nit­te­lijaa Toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2020 alkaen. Opintoa­siain­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat – opiske­li­ja­hal­lintoon liittyvät suunnittelu- ja kehit­tä­mis­teh­tävät – eri koulu­tuksiin liittyvät opiske­li­ja­hal­linnon tehtävät,– opiske­li­ja­hal­linnon tieto­jär­jes­telmiin liittyvät vastuut, – korkea­kou­lujen yhteis­työ­opin­toihin ja avoimeen ammat­ti­kor­kea­kouluun liittyvät tehtävät, – asiakas­pal­ve­lu­teh­tävät sekä – muut erikseen määri­tellyt opiske­li­ja­hal­lintoon liittyvät tehtävät. Paino­tamme valin­nassa – näyttöä tai näkemystä opiske­li­ja­hal­linnon […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin lähes 800 hakijaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kahteen englan­nin­kie­liseen koulu­tukseen haki yhteensä 774 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Haku päättyi keskiviikkona. Suosi­tum­maksi osoit­tautui Inter­na­tional Business -koulutus, jossa 40 aloitus­paikkaa tavoitteli 578 hakijaa. Industrial Management -koulu­tuksen 40 aloitus­paikkaa tavoitteli puolestaan 196 hakijaa.  Suoma­laisia hakijoita oli 92 ja maakun­nit­tainen kärki­kol­mikko oli Pohjois-Karjala, Uusimaa ja Pohjois-Savo. Suurimpia hakija­maita […]


 • Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

    Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle Yrjö Myllerin säätiö lahjoitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle 30 000 euroa. Lahjoitus kohdis­tettiin talotek­niikan koulutukseen. Yrjö Myllerin säätiö perus­tetiin vuonna 2003 LVI-Myllerin juhliessa 50. toimin­ta­vuottaan. Säätiön tarkoi­tuksena on lahjak­kaiden LVI-alan opiske­li­joiden ja alalla työsken­te­levien tukeminen sekä LVI-alan koulu­tuksen ja kehityksen tukeminen. – Säätiön toiminta on aiemmin ollut varsin pieni­muo­toista, mutta nyt […]


 • Viscult pitää taukoa vuonna 2020

  Viscult pitää taukoa vuonna 2020   Vuodesta 2001 Joensuussa vuosittain järjes­tetty etnogra­fisten dokument­tie­lo­kuvien festi­vaali Viscult pitää välivuoden vuonna 2020. Viscultin viime vuosien myönteinen kehitys huipentui lokakuussa 2019 järjes­tettyyn nelipäi­väiseen Viscult–NAFA 2019 – Cultural Connec­tions -festi­vaaliin, joka toteu­tettiin yhteis­työssä Nordic Anthro­po­lo­gical Film Association (NAFA) -tutki­ja­jär­jestön kanssa. Festi­vaaliin kuului myös kansain­vä­lisen Visual Anthro­pology of the North -tutki­mus­pro­jektin […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuudesta

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai tunnus­tusta tutki­muksen avoimuudesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on yksi parhaiten menes­ty­neistä korkea­kou­luista opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön juuri julkais­tussa selvi­tyk­sessä, jossa kartoi­tettiin suoma­laisen tiedeyh­teisön toimin­ta­kult­tuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) käytän­töjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuotta­mista ja hyödyn­net­tä­vyyttä erinomai­sesti. Karelia saavutti avoimuuden korkeimman, eli viidennen tason ja oli ammat­ti­kor­kea­kou­luista toiseksi paras.  Avoimen toimin­ta­kult­tuurin tavoit­teena on tutki­mus­tu­losten […]


 • Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään

  Korkea­kou­lujen yhteishaku englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin alkoi tänään   Korkea­kou­lujen kevään ensim­mäinen yhteishaku alkoi tänään 8.1. ja jatkuu 22.1.2020 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa kaksi koulu­tusta, Inter­na­tional Business sekä Industrial Management. Molempien koulu­tuksen opetus­kieli on englanti. Opintojen alussa opiskelija ei tarvitse täydel­listä kieli­taitoa, sillä kieli­taito kehittyy opintojen edetessä. Ensim­mäistä kertaa haussa olevassa Industrial Management -koulutus rakentuu kolmelle kärkio­saa­mi­selle: […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2019 valmis­tuneet opiskelijat

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2019 valmis­tuneet opiskelijat   Fysio­te­ra­peutti (AMK)Heimonen Sara, MikkeliKoskinen Julianna, JoensuuKärki Marika, Kontio­lahtiNikkanen Oona, Lappeen­rantaOinonen Jenni, JoensuuTalvitie Tiia-Maria, Jalasjärvi Insinööri (AMK), konetek­niikkaHiltunen Maria, JoensuuKettunen Jere, JoensuuMarti­kainen Mikko, JoensuuSinkkonen Olli, LiperiUuksu­lainen Simo, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaOtronen Markus, Joensuu Insinööri (AMK), talotek­niikkaArminen Juuso, JoensuuBerg Tomi, JoensuuHeikkinen Pasi, JoensuuSeppänen Samuli, JoensuuTaavetti Simo, Kontiolahti Insinööri (YAMK), tekno­logian osaamisen […]


 • Rauno Jussila aloitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintäpäällikkönä

  Rauno Jussila aloitti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintäpäällikkönä   Rauno Jussila valittiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestin­tä­pääl­li­köksi hieman ennen vuoden­vaih­detta ja hän aloitti työt 7. tammi­kuuta. Hänen tehtä­vänään on vastata viestinnän opera­tii­vi­sesta johta­mi­sesta, tulok­sista ja kehit­tä­mi­sestä. Tehtävä on uusi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Jussila vastasi aiemmin maakun­ta­liiton viestinnästä. – Intoa puhkuen laitoin ammat­ti­kor­kea­koulun hupparin päälle. Ajatuksena on, että alamme viestin­tä­tiimin kanssa innos­tamaan koko organi­saa­tiota […]