Kategoria: Pulssi

 • Käytän­tö­läh­töistä kehit­tä­mistä hank­kei­siin sosi­aa­lia­lan opiskelijayhteistyönä

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki (2014/932) kannus­taa eri toimi­joi­den väli­seen yhteis­työ­hön työelä­mää palve­le­vassa tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­työssä. Sosi­aa­lia­lan kolman­nen vuosi­kurs­sin opis­ke­li­joille syksyllä 2021 alkavan uuden Projekti- ja yhtei­sö­ke­hit­tä­mi­sen opin­to­jak­son tarkoi­tuk­sena on syven­tää sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den amma­til­lista osaa­mista projekti- ja hanke­työstä, verkos­to­työstä ja yhtei­sö­läh­töi­sestä kehit­tä­mi­sestä. Opis­ke­li­joi­den tavoit­teena on oppia hanke­työn proses­sin avulla tuot­ta­maan tietoa työelä­män hankeyh­teis­työ­kump­pa­nei­den toimin­nan ja kehit­tä­mi­sen tarpeisiin. Toimin­taym­pä­ris­tön muutos…


 • Kansain­vä­listä yhteis­työtä Kare­lian sairaan­hoi­taja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan erilai­sia kansain­vä­li­siä yhteis­työ­ku­vioita ja opis­ke­li­joi­den kohtaa­mi­sia eri maiden opis­ke­li­joi­den kanssa Kare­lian sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa ennen koro­na­pan­de­miaa ja sen aikana. Kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä koros­tuu opis­ke­lija- ja opet­ta­ja­liik­ku­vuus sekä moni­nai­set verkos­tot. Artik­ke­lissa kuva­taan käytän­nön esimerk­kejä opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den väli­sestä yhteis­työstä sekä anne­taan ehdotus COIL (Colla­bo­ra­tive Online Inter­na­tio­nal Lear­ning) -yhteis­työn käyn­nis­tä­mi­sestä Kareliassa. Ystä­vyys­ryhmä Belgiasta Yhteis­työ belgia­lai­sen…


 • Koronan vaiku­tus matkus­ta­mi­seen Kare­liassa – kohti uutta normaalia

  Ennen koro­na­pan­de­miaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa matkus­tet­tiin paljon; oli kansain­vä­listä opis­ke­lija- ja henki­lö­kun­ta­vaih­toja, työhön liit­ty­viä ulko- ja koti­maan matkoja, opis­ke­li­ja­mat­koja, messuja ja semi­naa­reja. Pidem­pien matko­jen lisäksi oli hyvin­kin taval­lista, että esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulle matkus­tet­tiin kokouk­siin, jotka saat­toi­vat kestää vain muuta­man tunnin. Keväästä 2020 alkoi pitkä ajan­jakso, jolloin matkus­ta­mista ei suosi­teltu lain­kaan. Koronan vaiku­tus Kare­lian matka­ku­lui­hin oli todella merkit­tävä: vuonna…


 • Osaa­mi­sen johta­mi­sella ja kehit­tä­mi­sellä kohti parem­pia hyvin­voin­tia­lu­een palveluita

  Olen työs­ken­nel­lyt Kare­liassa koulu­tus­pääl­lik­könä kohta puoli vuotta. Tätä ennen työs­ken­te­lin Siun sotessa osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen pääl­lik­könä, jolloin olin osal­tani tuot­ta­massa mm. tuki­pal­ve­lua esimie­hille henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tueksi. Osaa­mi­sen johta­mi­sen teema on ollut ja on edel­leen tärkeässä merki­tyk­sessä työteh­tä­vis­säni. Esit­te­len tässä artik­ke­lissa osaa­mi­sen johta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen liit­ty­viä näkö­kul­mia sekä käyn­nissä olevia valta­kun­nal­li­sia sekä maakun­nal­li­sia hank­keita ja kehittämistyötä.…


 • Jatku­vaa oppi­mista Kare­lian työvoi­ma­kou­lu­tuk­silla ja -valmennuksilla

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu valmen­taa ja koulut­taa vuosit­tain kymme­niä nuoria ja aikui­sia Älyk­käästi töihin -työvoi­ma­kou­lu­tuk­silla. Osal­lis­tu­jat ovat iältään 17 -60 -vuotiaita ja tulevat koulu­tuk­siin hyvin erilai­sista lähtö­koh­dista ja monilta eri aloilta. Koulu­tus­ten ja valmen­nus­ten kestot ovat osit­tain yksi­löl­li­siä yhdestä kuukau­desta kolmeen kuukau­teen ja osit­tain määri­tel­tyjä kolmesta kuukau­desta puoleen vuoteen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu vastaa osal­taan näillä koulu­tuk­silla ja valmen­nuk­silla maakun­nan jatku­van…


 • Opet­ta­jan työelä­mä­jakso Pohjois-Karja­lan Osuus­kau­passa : Koke­muk­sia, huomioita ja tuloksia

  Osal­lis­tuin opet­ta­jan työelä­mä­jak­solle 24.5-4.6. 2021 Pohjois- Karja­lan Osuus­kau­pan matkailu- ja ravit­se­mis­kau­pan toimia­lalla.  Karelia-amk:ssa ”Opet­ta­jien työelä­mä­jak­so­jen tavoit­teena on päivit­tää opet­ta­jan omaa osaa­mista ja saada tietoa oman työn ja orga­ni­saa­tion toimin­nan kehit­tä­mi­seen. Opet­taja saa työelä­mä­jak­soilta näke­mystä muun muassa tämän päivän työelä­män kehit­ty­mi­sestä ja muutok­sista, työme­ne­tel­mistä, käytet­tä­västä tekno­lo­gista, työn orga­ni­soi­tu­mi­sesta sekä alan toimin­taym­pä­ris­töstä” (Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2018).  Nämä työelä­mä­jak­solle asete­tut…


 • Kvant­ti­las­kenta ei ole vain tekno­lo­gi­nen päiväuni

  Kvant­ti­las­kenta on tuleva megat­rendi, joka läpi­leik­kaa koko yhteis­kun­nan. Joen­suun Karelia-amk:n Kvant­ti­Ka­re­lia-hanke lisää tietoi­suutta aiheesta. Miten pilvi­pal­velu toimii? Mitä tapah­tuu datalle, kun se ohjau­tuu systee­miin? Harva tulee ajatel­leeksi tällais­ten järjes­tel­mien toimin­taa. Riittää, että ne helpot­ta­vat elämää. Sama pätee kvant­ti­las­ken­taan: sitä sovel­le­taan jo nyt monien yritys­ten ja erilais­ten toimin­to­jen taus­talla perin­tei­sen tieto­tek­nii­kan rinnalla.  – Kvant­ti­las­ken­nalla on edel­ly­tyk­siä muuttua…


 • Pääs­tö­las­kenta – Kannus­tam­meko raken­nusa­lan yrityk­siä kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähentämiseen?

  Euro­pean Green Deal on EU:n stra­te­gia­vä­line, jolla Euroo­pasta tehdään ensim­mäi­nen ilmas­to­neut­raali maanosa; moderni, resurs­si­te­ho­kas ja kilpai­lu­ky­kyi­nen talous. Vuoteen 2050 mennessä ilma­ke­hään tuote­taan mahdol­li­sim­man vähän kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä, ja kaikki mitä sinne tuote­taan, on myös pois­tet­tava sieltä. Tavoit­tee­seen on laadittu vaiheit­tai­nen polku ja vali­koima keinoja eri toimia­loille. Tavoit­teen mukaan vuoteen 2030 mennessä EU:n ilma­ke­hän kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ylijäämä vähenee ainakin…


 • Kohti yhden­ver­tai­sem­paa, moni­nai­sem­paa ja turval­li­sem­paa Kareliaa

  Pohjois-Karjala Pride järjes­te­tään 22.-26.9.2021. Pride-viikolla juhlis­te­taan tasa-arvoa, yhden­ver­tai­suutta ja ihmi­soi­keuk­sia sekä lisä­tään tietoa sateen­kaari-ihmis­ten asemasta, olemas­sao­losta ja oikeuk­sista. Pride-viikon järjes­tä­mi­sestä ja tapah­tu­mien koor­di­noin­nista vastaa Setan pohjois­kar­ja­lai­nen paikal­li­syh­dis­tys Pohjois-Karja­lan Seta. Seta edistää Pohjois-Karja­lan sateen­kaari-ihmis­ten oikeuk­sia ja hyvin­voin­tia sekä järjes­tää alueella sateen­kaa­re­vaa toimintaa. Laki velvoit­taa tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den edistämiseen Pride-viikolla kiin­ni­te­tään huomiota kahteen keskei­seen ihmi­soi­keu­teen; yhden­ver­tai­suu­teen ja…


 • Inno­vaa­tioita ja elin­voi­maa alueelle – Kare­lian TKI-toiminta EU-ohjel­ma­kau­della 2014-2020

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on rooli alue­ke­hit­tä­jänä paitsi tuot­ta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelä­mään, myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyt­töö­no­tet­ta­via inno­vaa­tioita tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI-toimin­nan) avulla. Inno­vaa­tiot ovat uusia tuot­teita, palve­luita ja toimin­ta­mal­leja, jotka osal­taan paran­ta­vat orga­ni­saa­tion uusiu­tu­mista, kilpai­lu­ky­kyä, tuot­ta­vuutta ja työllisyyttä. Ammat­ti­kor­kea­koulu toteut­taa tätä inno­vaa­tio­työtä yhdessä yritys­ten, työor­ga­ni­saa­tioi­den, koulu­tus- ja tutki­mus­lai­tos­ten sekä julki­sen ja kolman­nen sekto­rin toimi­joi­den kanssa.…