PULSSI – Kestä­vää hyvinvointia

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Kestä­vää hyvinvointia

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Kestä­vää hyvin­voin­tia -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • 55+ -oppi­joi­den käsi­tyk­siä jatku­vasta oppi­mi­sesta: oppi­mista estäviä, tukevia ja mahdol­lis­ta­via tekijöitä

  , , ,

  Jatku­van ja elini­käi­sen oppi­mi­sen merki­tystä on viime aikoina tarkas­teltu osana aktii­vista ikään­ty­mistä. Tässä puheen­vuo­rossa kerromme, millai­sia ajatuk­sia ja käsi­tyk­siä yli 55- vuoti­aat oppijat toivat itse esille jatku­vasta ja elini­käi­sestä oppi­mi­sesta AliVe-hank­­keen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen ensim­mäi­sissä työpa­joissa. Tarkas­te­lu­ta­pamme on induk­tii­vi­nen. AliVe-hank­­keen (Myller, Makko­nen & Airak­si­nen 2023) 55+ -oppi­joille suun­na­tut osal­lis­ta­vat yhteis­ke­hit­tä­mi­sen työpa­jat toteu­tui­vat maalis­kuussa 2024. Ensim­mäi­nen työpaja järjestettiin… 

 • Muutos kohti kestä­vää kehi­tystä – Sote-alan koulu­tuk­sella osaa­mista ikäih­mis­ten muut­tu­viin tarpeisiin

  , ,

  Ikään­ty­neet ovat haavoit­tu­vassa asemassa ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tus­ten myötä.Ikään­ty­nei­den keho ei pysty kompen­soi­maan ympä­ris­tön muutok­sia yhtä tehok­kaasti kuinnuorem­pien. Ikään­ty­mi­sen lisäksi jotkin lääke­ai­neet saat­ta­vat myös vaikut­taa kehonmahdol­li­suuk­siin sopeu­tua esimer­kiksi kuumuu­teen. Ilmas­ton­muu­tok­sesta johtu­vien äärio­lo­suh­tei­den vaiku­tuk­set koros­tu­vat ikään­ty­neillä. Globaa­listanäkö­kul­masta ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­mat äärio­lo­suh­teet ilme­ne­vät esimer­kiksitroop­pi­sina myrs­kyinä ja hurri­kaa­neina, laajoina metsä­pa­loina sekä massii­vi­sina tulvina. Ilmiötaiheut­ta­vat suoria fyysi­siä uhkia, mutta myös henki­siä traumoja,… 

 • Uuden oppi­mista työelä­mässä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den parissa – tiiviim­pää työelä­mäyh­teis­työtä Siun soten kuntout­ta­vaan työtoimintaan

  , , ,

  Millai­sia asioita voi opis­kella ja oppia suoraan aidossa työelä­mäym­pä­ris­tössä, kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa? Onko ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­noissa riit­tä­västi työelä­mä­lä­hei­syyttä? Miten verkos­toi­tua ja luoda kontak­teja työelä­mään jo opin­to­jen aikana? Miten opin­to­jen aikana päästä mukaan kehit­tä­mis­toi­min­taan? Näihin kysy­myk­siin haetaan ratkai­suja Siun soten neli­vuo­ti­sessa Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keessa yhteis­työssä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kanssa. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta tavoit­teel­lista ja työelämään… 

 • Vastuul­li­nen johta­mi­nen ajassa ja sosi­aali- ja tervey­sa­lan muutoksissa

  , ,

  16.2.2024 YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoi­teoh­jelma Agenda 2030 tavoit­te­lee globaa­lia kestä­vää kehi­tystä ja tasa­ver­tai­suutta. Ihmis­ten toiminta tulee suhteut­taa maapal­lon luon­non­va­ro­jen ja luonnon kesto­ky­kyyn. Kestä­vän kehi­tyk­sen teemoja tulee integroida osaksi opetusta. Korkea­kou­lu­jen tulee huoleh­tia opin­to­suun­ni­tel­mis­saan siitä, että tule­vai­suu­den johta­jilla on riit­tä­västi osaa­mista ympä­ris­tö­vas­tuul­lis­ten, kestä­vien sekä tasa-arvois­­ten orga­ni­saa­tioi­den ja yhtei­sö­jen johta­mi­seen ja terveys­­tasa-arvo­­läh­­töis­­ten palve­lui­den tuot­ta­mi­seen. Ympä­ris­tö­vas­tuul­li­sella ja kestävällä… 

 • Täyden­nys­kou­lu­tus kannattaa

  , ,

  Täyden­nys­kou­lu­tuk­sen hyöty­jen lisäksi lakiin on kirjattu, että tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­kilö on velvol­li­nen yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään ammat­ti­toi­min­nan edel­lyt­tä­miä tietoja ja taitoja (Laki tervey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löistä 1659/ 2016, 18 §). Fysio­te­ra­pia kehit­tyy alana nopeasti ja jatko­kou­lut­tau­tu­mi­nen mahdol­lis­taa näyt­töön perus­tu­van työs­ken­te­lyn (Korpi 2024). Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun stra­te­gi­aan kuulu­vat työelä­mä­läh­töi­syys, jonka osana pyri­tään tarjoa­maan palve­luita. Näiden avulla kehi­te­tään alueen työ- ja elin­kei­noe­lä­mää sekä tulevaisuuden… 

 • Venäjän kielellä tuettu sairaan­hoi­ta­ja­tut­kinto alkaa Kare­liassa syksyllä 2024

  , ,

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­­laan -hank­keen käyn­nis­ty­mistä sekä opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ja koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­sen suun­nit­te­lua. Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­­laan –hank­keessa kehi­te­tään uusi kieli­tuettu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus­malli Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­­laan on ESR+ -rahoit­tei­nen –hanke, joka kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Hank­keen tarkoi­tuk­sena on etsiä kokei­le­vaa kehit­tä­mistä hyödyn­täen ratkai­suja Pohjois-Karja­­lan alueella lisään­ty­vään osaa­ja­pu­laan, edistää alueen kansain­vä­lis­ty­mistä sekä nopeut­taa ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den koulu­­tus- ja työl­lis­ty­mis­pol­kuja. Hanke… 

 • ”Näytön paikka – Näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vä­ko­ko­nai­suu­den toinen osa 23.1.2024 

  , ,

  Pohjois-Karja­­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu jatkoi­vat yhteistä koulu­tusil­ta­päi­vien sarjaa näyt­töön perus­tu­van toimin­nan teemalla tammi­kuussa. Ensim­mäi­nen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päivä järjes­tet­tiin yhteis­työssä loka­kuussa 2023. Toisessa koulu­tusil­ta­päi­vässä oli neljä asian­tun­ti­jaa kerto­massa näyt­töön perus­tu­van hoito­työn näky­mi­sestä käytän­nössä.  Hoito­työn veto­voi­maa ja hyvin­voin­ti­stra­te­gia Siun sote­lai­sit­tain  Siun soten hyvin­voin­tia­lue­joh­taja Kirsi Leivo­nen avasi koulu­tusil­ta­päi­vän tärkeällä aiheella, kun hän… 

 • Kuva kauppakeskuksen tiloista

  Erätau­ko­kes­kus­te­lusta tapah­tu­man järjestämiseen

  , ,

  Yksi­näi­syy­den ehkäisy ja osal­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen on yksi Pohjois-Karja­­lan Hyvin­voin­ti­stra­te­gian 2020-2025 pain­opis­teistä. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun SOTE/HYTE Living lab-hanke kutsui yhteis­kun­nal­li­sia toimi­joita keskus­te­le­maan aiheesta huhti­kuussa 2023. Mene­tel­mänä oli Sitran kehit­tämä Erätauko, jossa koros­tu­vat tasa-arvoi­­nen vuoro­vai­ku­tus sekä mahdol­li­suus pysäh­tyä asioi­den äärelle. Erätauko-keskus­­te­­luun osal­lis­tui edus­ta­jia kahdek­sasta pohjois­kar­ja­laista järjes­töstä ja orga­ni­saa­tiosta. Keskus­te­lussa yksi­näi­syys todet­tiin akuu­tiksi asiaksi, joka koskee kaikkia ja vaikut­taa ihmisen… 

 • Sote Hyte Living Lab -hank­keen aikana luotiin yhteis­ke­hit­tä­mi­sen toimin­ta­malli Pohjois-Karjalaan

  , ,

  Sote Hyte Living Lab – yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­­lassa -hank­keen yksi tavoit­teista oli konsep­toida Kare­lian Living Lab -toimin­ta­malli. Haas­tetta lähes­tyt­tiin palve­lu­muo­toi­lun ja yhteis­ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­masta vuoden 2023 kestä­neessä kehi­tys­pro­ses­sissa. Kun alun lähtö­ti­lanne oli vähin­tään­kin hämärä – mitä edes tarkoit­taa Living Lab? – saatiin vuoden aikana määri­tel­tyä erilais­ten kokei­lu­jen ja kohtaa­mis­ten kautta Kare­lian sote- ja hytea­lan inno­­vaa­­tio- ja yhteiskehittämistoiminnan…