Kategoria: Artikkelit

 • Vakiin­tu­neet verkos­tot ovat Venäjä-yhteis­työn perusta

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on ollut pitkään vakiin­tu­neet yhteis­työ­ver­kos­tot Venä­jälle ja erityi­sesti Karja­lan Tasa­val­lan alueelle. Näitä verkos­toja on hyödyn­netty vahvasti myös yhtei­sessä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­työssä. Tämä on luon­nol­lista rajan lähei­syy­den vuoksi etenkin siksi, koska molem­milla puolin rajaa on yhteistä histo­riaa ja kulttuuriperimää. Tärkeim­pinä instru­ment­teina Kare­lian ja sen venä­läis­kump­pa­nien yhtei­sessä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa ovat olleet edel­li­sen rahoi­tus­kau­den ENPI CBC-…


 • Ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on valtava rooli maaseu­dun kehittämisessä

  Pohjoi­sen Peri­fe­rian ja Arktik­sen (NPA) -ohjel­man kansal­li­nen yhteys­hen­kilö Paula Mikkola Lapin liitosta koros­taa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen merkit­tä­vää roolia ohjel­man toteut­ta­mi­sessa sekä ylipäänsä maaseu­dun kehittämisessä. Ohjelma tarjoaa mahdol­li­suu­den kansain­vä­li­seen kehit­tä­mis­toi­min­taan myös pienille toimi­joille, mutta samalla myös esimer­kiksi ammat­ti­kor­kea­kou­luille ja tutki­mus­lai­tok­sille mahdol­li­suu­den tehdä myös sovel­ta­vaa ja yrity­se­lä­mää palve­le­vaa tutki­musta. Vaikka kyse on Euroo­pan mitta­kaa­vassa pienestä ohjel­masta, pohjois­ten maaseu­tu­mais­ten aluei­den…


 • Yrityk­set luovat elin­voi­maa maaseu­dulle etenkin yhteistyöllä

  Yrit­tä­jyy­den kehit­tä­mi­nen luo mahdol­li­suu­den asua ja työs­ken­nellä maaseu­dulla muiden työpaik­ko­jen kado­tessa. Yritys­ten ansain­ta­lo­gii­kat muut­tu­vat alati nopeasti muut­tu­vassa maail­massa ja uusien toimin­ta­ta­po­jen, tuot­tei­den ja palve­lui­den kehit­tä­mi­sellä voidaan vahvis­taa yrityk­sen toimin­taa sekä synnyt­tää myös täysin uuden­laista liiketoimintaa. Viime vuosien kehit­tä­mis­toi­missa Pohjois-Karja­lassa yhtenä punai­sena lankana on ollut yhdessä teke­mi­nen: vertais­tuki, uudet yhtei­set tuot­teet ja palve­lut sekä uuden­lai­set yhteistyömallit.…


 • Terveys­tek­no­lo­gian kokei­luissa yhteis­työ on välttämätöntä

  Terveys­tek­no­lo­gian tarkoi­tus ja tavoite on paran­taa hoito­jen ja tera­pioi­den laatua ja tark­kuutta sekä keven­tää kustan­nuk­sia tervey­den­huol­lossa. Tule­vai­suu­dessa erilais­ten tekno­lo­gioi­den käyttö avaa vielä enemmän mahdol­li­suuk­sia enna­koida ja jopa ennal­taeh­käistä tiet­tyjä sairauk­sia ja terveysriskejä. Terveys­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vät kokei­lut ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa arki­päi­vää. Niitä on tehtävä sään­nöl­li­sesti, jotta pystymme toden­ta­maan tervey­den­huol­lon proses­sien vaikut­ta­vuutta uuden­lai­sen tiedon avulla.  Myös tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten koulu­tuk­sessa…


 • Sairaan­hoi­to­kou­lu­tuk­sessa paran­ne­taan hoito­työn digi­taa­lista valmiutta

  Elämme tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan sekä tekno­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, digi­ta­li­saa­tion, murro­sai­kaa. Sairaan­hoi­to­kou­lu­tuk­sessa tämä tarkoit­taa sitä, että sen on vastat­tava digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuomiin haas­tei­siin, kuten hoito­työn opis­ke­li­joi­den ja asiak­kai­den digi­taa­lis­ten valmiuk­sien edistämiseen. Tervey­den­huol­toon tarvi­taan uusia älyk­kääm­piä ja kustan­nus­te­hok­kaam­pia toimin­ta­ta­poja, joilla pysty­tään muiden muassa tarjoa­maan hoitoja etänä verkossa keskit­ty­mällä enemmän ennal­taeh­käi­syyn ja varhai­seen havait­se­mi­seen hoidon toteut­ta­mi­sen ohella. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on…


 • Kare­lian ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sessä on 4 painopistettä

  Kare­lian 2030 -stra­te­gian toimeen­pa­non yhtenä osapro­jek­tina Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu kehit­tää KAFS-osaa­mi­syh­tei­söä (Karelia Centre for Age-Friendly Society) yhdessä ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sestä innos­tu­nei­den toimi­joi­den kanssa. KAFS tulee vahvis­ta­maan ikäys­tä­väl­listä yhteis­kun­taa sekä kokoa­maan ja teke­mään näky­väksi ikäys­tä­väl­li­syy­teen liit­ty­vää osaa­mista. Tässä artik­ke­lissa KAFS-työryhmä esit­te­lee lyhyesti KAFS-työn sisäl­löl­li­set painopisteet. Olemme KAFS-työryh­mässä pohti­neet ikäys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mi­sen pain­opis­teitä Kare­liassa: Mihin meidän tulisi keskit­tyä, mikä olisi toimin­taym­pä­ris­tös­sämme…


 • Ikäys­tä­väl­li­syy­den teemat on tuotava näky­väksi, jotta vanhen­tu­neet asen­teet hälvenevät

  Ikäosaa­mi­sen ja ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan ajat­te­lun lähtö­koh­dista ja kehit­tä­mis­työn tulok­sista on haluttu viestiä aktii­vi­sesti. Vies­tintä nähdään kehit­tä­mis­työn olen­nai­sena osana. Ikään­ty­mi­seen ja ikäih­mi­siin liittyy paljon vanhen­tu­neita käsi­tyk­siä ja asen­teita. Nyky­tie­dolla ja kehit­tä­mis­työllä luodaan ikään­ty­mi­sestä uutta kuvaa moni­nai­sena, aktii­vi­sena ja voima­va­rai­sena elämänvaiheena. Aiheesta on kirjoi­tettu runsaasti sekä Kare­lian julkai­susar­joissa että muissa julkai­suissa. Osa julkai­suista on tuotettu yhteis­työssä Itä-Suomen…


 • Monia­lai­nen yhteis­työ tuo uusia hyvin­toin­tia tukevia ratkaisuja

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­nen valinta ”Kestä­vää hyvin­voin­tia väljästi asutulle alueelle” vuosille 2020–2030 on loogi­nen jatkumo pitkä­kes­toi­sesta kehit­tä­mis­työstä ja toimin­taym­pä­ris­tömme haas­tei­den tunnistamisesta. Pohjois-Karjala ikään­tyy nopeaan tahtiin. Ilmiötä kuvaa­maan luotiin jo vuonna 2009 uusi käsite – ikäosaa­mi­nen. Ikäosaa­mi­sen kehi­tys­kaari kiteyt­tää ammat­ti­kor­kea­kou­lun TKI-toimin­nan parhaim­mil­laan – se on työelä­mä­läh­töistä, monia­laista, kansain­vä­listä ja sillä on vahva linkki koulu­tus­teh­tä­vään. Nyt tavoit­teemme on perus­taa…


 • Monella kärjellä kohti vähä­hii­li­syy­den tavoitteita

  Vuonna 2019 halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tiin, että Suomi on vuoteen 2035 mennessä hiili­neut­raali ja ensim­mäi­nen fossii­li­va­paa hyvin­voin­tiyh­teis­kunta. Pohjois-Karja­lan stra­te­giassa 2040 yhtenä kuudesta erityis­tee­masta on ilmas­to­kes­tä­vyys, vastuul­li­suus ja puhtaat ratkai­sut. Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa olemme sitou­tu­neet Joen­suun ja Pohjois-Karja­lan vähä­hii­li­syy­den tavoitteisiin. Kare­lian stra­te­gian pain­opiste ’Hiili­neut­raa­leja ratkai­suja’ pureu­tuu vahvasti niin kier­to­ta­lou­den ratkai­su­jen vahvis­ta­mi­seen kuin uusiu­tu­mat­to­mien luon­non­va­ro­jen korvaa­mi­seen biopoh­jai­silla tuot­teilla. Raken­ta­mi­sessa meitä…


 • Uusiu­tu­vaa ener­giaa käyt­töön maaseu­tu­yri­tyk­siin yhteis­työn kautta

  Hiili­neut­raa­liu­den tavoit­teita tavoi­tel­laan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa myös uusiu­tu­van ener­gian käytön edis­tä­mi­sen kautta. Uusiu­tuWat-hank­keen (2019–2021) pääta­voit­teena on edistää maaseu­tu­yri­tys­ten yhteis­työtä uusiu­tu­van ener­gian tuotan­nossa ja käytössä. Yhteis­työn ja verkos­toi­tu­mi­sen kautta edis­te­tään liike­toi­min­toja, jotka olisi­vat yksit­täi­sille yrityk­sille haasteellisia. Käytän­nössä hank­keessa tehdään maati­loille ja maaseu­tu­yri­tyk­sille ener­gia­kar­toi­tuk­sia ja liike­toi­min­ta­diag­noo­seja. Lisäksi tästä kohde­jou­kosta pyri­tään löytä­mään yritys­ryh­mä­han­ke­ai­hioita, joilla edis­te­tään yrity­syh­teis­työtä, yhteis­han­kin­toja ja -investointeja. Hank­keessa…