PULSSI – Älykästä tuotantoa

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Älykästä tuotantoa

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Älykästä tuotan­toa -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyyttä paran­net­tiin PIKESin ja Kare­lian yhteishankkeessa

  ,

  Korona-pande­­mia aiheutti yrityk­sille talous­vai­keuk­sia ja muita suuria toimin­ta­haas­teita. Niitä helpot­ta­maan luotiin REACT-EU rahoi­tus­vä­line, jonka tarkoi­tuk­sena oli tukea COVID-19-pande­­mian aiheut­ta­mien vahin­ko­jen korjaa­mista alueilla, joiden talous ja työl­li­syys kärsi­vät pande­miasta erityi­sen paljon. REACT-EU oli toimin­nassa vuosina 2021-2023. React-rahoi­­tuk­­sen vahvana erityis­ta­voit­teena oli digi­ta­li­saa­tio, pk-yritys­­toi­­min­­nan vahvis­ta­mi­nen erityi­sesti digi­ta­li­saa­tion ja vihreän talou­den näkö­kul­masta sekä tutki­­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kehit­ty­mi­nen digi­ta­li­saa­tiota edistämällä.… 

 • Virtu­aa­lia­lus­tat palve­le­vat tapah­tu­ma­tuo­tan­toja ja kulttuurialaa

  , , ,

  Smart Event Mana­gers -hank­keessa toteu­tet­tiin tapah­tu­mien kanssa pilot­teja erilai­sia uusia tekno­lo­gioita hyödyn­täen. Myös Tapah­tu­ma­tuot­ta­jan osaa­mis­sal­kusta löytyy muun muassa XR:n perus­tei­siin johdat­tava opin­to­jakso sekä opinnot AR:n hyödyn­tä­mi­seen. Koska ala menee vauh­dilla eteen­päin, kävi SEM-hank­­keessa asian­tun­ti­jana toimi­nut Kare­lian lehtori Pilvi Dufva Match XR 2023 -messuilla päivit­tä­mässä tieto­jaan aiheesta ja kuulos­te­le­massa alan uusim­pia tuulia. Match XR 2023 -tapahtuma… 

 • Opet­ta­jan reaa­liai­kai­nen etäoh­jaa­mi­nen fysioterapiatilanteessa

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun (Karelia) fysio­te­ra­pian koulu­tuk­sessa opetus­suun­ni­tel­man mukai­nen 3. harjoit­telu toteu­tuu lasten ja nuorten hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­seksi. Harjoit­te­lu­paik­koina opis­ke­li­joilla toimii mm. Siun soten koulu­ter­vey­den­huolto, Joen­suun varhais­kas­va­tusyk­si­köt sekä Joen­suun seudun urhei­luseu­rat. Fysio­te­ra­peut­ti­sesta ohjauk­sesta vastaa­vat Kare­lian fysio­te­ra­pian opet­ta­jat liik­kuen harjoit­te­lu­pai­koissa, koska harjoit­te­lua ei ohjaa harjoit­te­lu­pai­kalla fysio­te­ra­peutti (Issa­kai­nen & Musto­nen 2021). Opet­ta­jan läsnä­oloa tarvi­taan fysio­te­ra­pian yksi­lö­vas­taan­ot­to­jen ensim­mäi­sellä käyn­nillä, jotta… 

 • Laser­kei­lauk­sen monet käyttötarkoitukset

  , , ,

  Laser­kei­laus on optinen mittaus­me­ne­telmä, jonka avulla tuote­taan mitat­ta­vasta kohteesta kolmiu­lot­tei­nen piste­pilvi. Piste­pilvi on tarkka, yksi­tyis­koh­tai­nen ja visu­aa­li­sesti hyvin realis­ti­sen näköi­nen digi­taa­li­nen malli laser­kei­la­tusta ympä­ris­töstä. Laser­kei­lai­men mallista ja vali­tusta tark­kuu­desta riip­puen laser­kei­lain lähet­tää tuhan­sia tai jopa miljoo­nia laser­puls­seja keilat­ta­vaan ympä­ris­töön. Nämä pulssit heijas­tu­vat ympä­röi­vistä pinnoista takai­sin laser­kei­lai­meen ja ohjel­misto laskee puls­sien kulke­man ajan perus­teella kolmiu­lot­tei­sen koordinaattipisteen… 

 • Opetus­tek­no­lo­gia­mes­sut Lontoossa: Tekno­lo­gia­tuettu oppiminen 

  , , ,

  BETT-messut ovat vuosit­tai­nen tapah­tuma, joka järjes­te­tään Lontoossa. Messut ovat yksi maail­man suurim­mista tekno­lo­gian ja koulu­tuk­sen tapah­tu­mista, joilla esitel­lään yhdis­tet­tynä uusia tekno­lo­gia­rat­kai­suja ja peda­go­gi­sia lähes­ty­mis­ta­poja opetuk­sessa. Olemme julkais­seet aiemmin kaksi artik­ke­lia BETT-messu­­jen annista: tekoäly-works­­ho­­peista ja messu­jen ylei­sestä tarjon­nasta. BETT2023-messuilla pelil­lis­tä­mi­nen nousi selkeästi yhdeksi johta­vaksi aiheeksi ja useam­malla pisteellä esitel­tiin erilai­sia akti­voi­via pelejä sekä kehon­hal­lin­taa ja kuntoutusta… 

 • Supercom­pu­ting Inno­va­tion Summit 2023 – suur­te­ho­las­ken­nasta vauhtia kehit­tä­mis­toi­min­taan ja koulutukseen

  , ,

  Kare­lian retki­kunta matkusti loka­kuun alussa Kajaa­niin Supercom­pu­ting Inno­va­tion Summit -konfe­rens­siin. Kaksi­päi­väi­sen tapah­tu­man tavoit­teena oli esitellä, miten suoma­lai­set yrityk­set voivat hyödyn­tää tutki­­mus- ja tuote­ke­hi­tys­pro­jek­teis­saan suur­te­ho­las­ken­nan, sekä erityi­sesti Euroo­pan tehok­kaim­man super­tie­to­ko­neen LUMIn lasken­ta­re­surs­seja. Konfe­rens­sin esitel­missä käsi­tel­tiin laajasti suur­te­ho­las­ken­nan hyödyn­tä­mi­sen eri näkö­kul­mia. Kare­lian ICT-alan koulu­tus­ten näkö­kul­masta tapah­tu­man kiin­nos­ta­via teemoja olivat: Suur­te­ho­las­ken­taa ei vielä hyödyn­netä Kare­lian ICT-insi­­nöö­­ri­­kou­­lu­­tuk­­sessa tai tietojenkäsittelyn… 

 • Opetus­tek­no­lo­gia­mes­sut Lontoossa: Tekoäly-workshop 

  , , ,

  BETT-messut ovat yksi maail­man suurim­mista tekno­lo­gian ja koulu­tuk­sen tapah­tu­mista, joilla esitel­lään uusia tekno­lo­gia­rat­kai­suja ja peda­go­gi­sia lähes­ty­mis­ta­poja opetuk­sessa. Messut järjes­te­tään vuosit­tain Lontoossa. Aiempi artik­ke­limme messuista on julkaistu Puls­sissa elokuussa. Osal­lis­tuimme messuilla tekoäly-works­­ho­­piin, jossa tuotiin esille teko­ä­lyn peda­go­gi­sia näkö­kul­mia ja ratkai­suja erityi­sesti opet­ta­jan työhön. Keskus­te­luissa ei ollut keskeistä se, tuli­siko teko­ä­lyn käyttöä osana opetusta joten­kin hallita, vaan… 

 • Tieto ohjaa toimin­taa ja paran­taa tehokkuutta

  , ,

  Erilais­ten lait­tei­den tuot­tama tieto ohjaa käyt­täy­ty­mis­tämme, halusimme sitä tai emme. Sähkön kulu­tuk­sesta kertova lukema kannus­taa sääs­tä­mään sähköä ja makuu­huo­neessa sängyn alla vaaniva vaaka voi melkein huomaa­matta ohjata kättä enemmän salaat­ti­lau­ta­sen kuin kebabin suun­taan. Tietoa saa nyky­päi­vänä valta­via määriä ja sitä myös tarvi­taan. Urhei­lu­kello kannus­taa liik­ku­maan, hybri­di­auto sääs­tä­mään polt­toai­netta Yksin­ker­tai­sem­pi­kin urhei­lu­kello kertoo prosent­teina päivän liikun­ta­ta­voit­teen. Aikaisemmin… 

 • Digi­pe­da­go­gi­nen osaa­mi­nen kehit­tä­mis­koh­teena korkea­kou­lussa – Osa 2: Osaa­mis­tar­ve­ky­se­lyn tuloksia

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on otettu viime vuosina käyt­töön runsaasti uuden­lai­sia peda­go­gi­sia työka­luja, oppi­mi­sym­pä­ris­töjä, tiloja ja toimin­ta­ta­poja osana Tule­vai­suu­den työ -kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suutta. Sen kokoa­vana tavoit­teena on oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja peda­go­gii­kan monia­lai­nen sekä työelä­mä­lä­hei­nen kehit­tä­mi­nen. Nämä yhdessä ovat kannus­ta­neet järjes­tä­mään peda­go­gi­sen osaa­mi­sen valmen­nuk­sen vuoden 2023 aikana. Valmen­nuk­sen suun­nit­te­lua on ohjan­nut Kare­lian opet­ta­jille ja TKI-henki­­lös­­tölle suun­na­tun osaa­mis­tar­ve­ky­se­lyn tulok­set. Osaa­mis­tar­ve­ky­sely toteu­tet­tiin osana Tulevaisuuden…