PULSSI – Älykästä tuotantoa

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Älykästä tuotantoa

Pulssi-portaali kertoo mitä Kare­liassa tapah­tuu juuri NYT näihin teemoi­hin liit­tyen. Älykästä tuotan­toa -teeman tuoreet artik­ke­lit, videot ja podcas­tit löydät tästä.

 • Digi­pe­da­go­gi­nen osaa­mi­nen kehit­tä­mis­koh­teena korkea­kou­lussa – Osa 1: Näkö­kul­mia digipedagogiaan

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on otettu viime vuosina käyt­töön runsaasti uuden­lai­sia peda­go­gi­sia työka­luja, oppi­mi­sym­pä­ris­töjä, tiloja ja toimin­ta­ta­poja osana Tule­vai­suu­den työ -kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suutta. Sen kokoa­vana tavoit­teena on oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja peda­go­gii­kan monia­lai­nen sekä työelä­mä­lä­hei­nen kehit­tä­mi­nen. Nämä yhdessä ovat kannus­ta­neet järjes­tä­mään peda­go­gi­sen osaa­mi­sen valmen­nuk­sen vuoden 2023 aikana. Valmen­nuk­sen suun­nit­te­lua on ohjan­nut Kare­lian opet­ta­jille ja TKI-henki­­lös­­tölle suun­na­tun keväällä 2022 toteu­te­tun osaa­mis­tar­ve­ky­se­lyn tulok­set. Osaamistarvekysely… 

 • Moniam­ma­til­li­nen tieto on orga­ni­saa­tiolle arvokasta

  , , ,

  Moniam­ma­til­li­sella tiedon­muo­dos­tuk­sella voidaan ymmär­tää asiaa tai työteh­tä­vää parem­min ja saada tuo uusi ymmär­rys osaksi ammat­ti­käy­tän­töjä. Perin­tei­sessä orga­ni­saa­tiossa ammatit toimi­vat usein eril­lään toisis­taan. Tämä saattaa aiheut­taa ongel­mia orga­ni­saa­tion rattai­den pyöri­mi­seen, jos tieto ei liiku tarpeeksi nopeasti eri tehtä­vien välillä. Usein orga­ni­saa­tiot pyrki­vät pois­ta­maan tätä ongel­maa yhteis­työn ja moniam­ma­til­li­suu­den avulla. Moniam­ma­til­li­suu­dessa useam­man eri ammat­ti­hen­ki­lön tieto yhdis­tyy osittain… 

 • Kansain­vä­li­set opetus­tek­no­lo­gia­mes­sut Lontoossa – teko­ä­lyä, e-sportia ja lisät­tyä todellisuutta 

  , ,

  Lontoossa vuosit­tain järjes­tet­tä­vät opetus­tek­no­lo­gi­aan keskit­ty­vät BETT-messut ovat maail­man suurimm­pia tekno­lo­gian ja koulu­tuk­sen tapah­tu­mia, joilla esitel­lään uusia tekno­lo­gia­rat­kai­suja ja peda­go­gi­sia lähes­ty­mis­ta­poja opetuk­sessa. Tarjonta on erit­täin moni­puo­li­nen ja messut tarjoa­vat runsaasti mahdol­li­suuk­sia verkos­toi­tua, oppia uutta ja tutus­tua uusiin inno­vaa­tioi­hin. Messuilla on erilai­sia esit­te­lyjä, työpa­joja, luen­toja ja keskus­te­luja, joissa käsi­tel­lään eri aiheita ja teemoja koulu­tuk­sen ja tekno­lo­gian aloilta. … 

 • Multi Loca­tion Class­room -kokeilu fysio­te­ra­pian opetuksessa

  , ,

  Meneil­lään oleva peda­go­gi­nen muutos perin­tei­sestä luok­kao­pe­tuk­sesta etäope­tuk­sen kautta kohti entistä moni­muo­toi­sem­pia digi­taa­li­sia toteu­tus­ta­poja myller­tää korkea­kou­lu­pe­da­go­giik­kaa ja siihen käytet­tä­viä väli­neitä. Sosi­aali-, terveys- ja liikunta-ala siir­ty­vät saman­ai­kai­sesti käyt­tä­mään erilai­sia etäpal­ve­luita erilais­ten väli­nei­den avulla. Fysio­te­ra­pian opetus pyrkii pysy­mään kehi­tyk­sen mukana kokei­le­malla ja opet­ta­malla tulevia ammat­ti­lai­sia toimi­maan muut­tu­vissa ja digi­ta­li­soi­tu­vissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun Tule­vai­suu­den työ -hank­keessa käyt­töö­no­te­tun Spot­light Studion Multi… 

 • Tiedon muodos­ta­mi­sen proses­seilla välte­tään tietovinoumia

  , ,

  Työssä opimme jatku­vasti uutta ja meille syntyy työko­ke­musta – meistä tulee oman työmme asian­tun­ti­joita. Tämä asian­tun­ti­ja­tieto on hyvin tärkeää työteh­tä­vien tehok­kaan suorit­ta­mi­sen kannalta. Samalla meille saattaa kuiten­kin syntyä vanhen­tu­neita käsi­tyk­siä eri asioista, tai meille voi syntyä tieto­vi­nou­mia. Tiedolla johta­mi­sen proses­seilla pyri­tään korjaa­maan näitä vinou­mia. Ohei­sella videolla käsit­tel­lään tieto­vi­nou­mista ylei­sim­piä: saata­vuus­vi­nou­maa, selviy­ty­mis­vi­nou­maa, vahvis­tus­vi­nou­maa, säde­ke­hä­vai­ku­tusta ja jälkiviisautta.… 

 • Tiedon hyödyn­tä­mi­nen orga­ni­saa­tiossa vaatii yksilön tiedon käsit­teel­lis­tä­mistä, koontia ja uudel­leen muotoilua

  , , ,

  Tieto ja uuden tiedon muodos­ta­mi­nen lähtee aina yksilön mielestä. Jotta tieto saadaan hyöty­käyt­töön se pitää pystyä käsit­teel­lis­tä­mään yksilön mielestä ja jaka­maan orga­ni­saa­tion sisällä muille yksi­löille. Tämän jälkeen tiedon tulisi taas sisäis­tyä muiden orga­ni­saa­tion jäsen­ten yksi­löl­li­siksi tieto- ja osaa­mis­va­ran­noiksi. Tiedon kartoit­ta­mi­nen onkin prosessi, jossa tieto muute­taan näky­mät­tö­mästä tiedosta ekspli­siit­ti­seksi, yhdessä jaetuksi, tiedoksi. Tiedon kartoit­ta­mi­sen ja jakamisen… 

 • Tieto­tarve on ilmiön tunnistamista

  , , ,

  Tiedolla johta­mi­nen on syste­maat­ti­nen prosessi, joka sisäl­tää useita erik­seen määri­tel­tyjä vaiheita. Syste­maat­ti­suu­della varmis­te­taan, että päätök­sen­teon­tu­kena käytetty tieto pysyy saman­lai­sena ja luotet­ta­vana. Kun tiedon­muo­dos­tuk­sessa tois­te­taan samat asiat saman­lai­sina, saatava tieto on keske­nään vertai­lu­kel­poista. Sen käyttö myös on mahdol­lista, kun tiede­tään mitä tieto sisäl­tää ja siihen pysty­tään luomaan hyvät meta-tiedot. Meta­tie­dot kuvaa­vat sitä, mitä tieto itsea­siassa sisältää.… 

 • Suoraan ylhäältä kuvattu kuva pöydästä, jonka ääressä työskentelee yhdessä neljä henkilöä

  Hallinto- ja tuki­pal­ve­lu­pro­ses­sien tehos­ta­mi­nen vaatii yhteispeliä

  , , ,

  Kevään 2023 edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen Suomeen on saatu uusi halli­tus, jonka Vahva ja välit­tävä Suomi -halli­tus­oh­jel­massa sekä koulu­tuk­sen että TKI-toimin­­nan merki­tys tunnis­te­taan hyvin ja niihin myös kohdis­tuu suuria odotuk­sia. Halli­tus­oh­jelma kannus­taa korkea­kou­luja varmis­ta­maan, että opis­ke­li­jat valmis­tu­vat tavoi­tea­jassa ja että ulko­maa­lai­set opis­ke­li­jat oppivat suomen kieltä. Opetuk­sessa tulee huomioida myös digi­ta­li­saa­tioon, teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­seen ja data­ta­lou­teen liit­ty­vät osaa­mis­tar­peet. Julkisen… 

 • Tietokoneen näyttö jossa 3D-kuva kerrostalosta

  Tieto­mal­li­poh­jai­nen suun­nit­telu luo haas­teita rakennusalalle

  ,

  Tieto­malli on määri­telty eri lähteissä hieman eri tavoin. Pääosin määri­tel­mät ovat yhte­ne­viä, mutta joita­kin eroa­vai­suuk­sia­kin löytyy. ”Tieto­mal­lilla tarkoi­te­taan digi­taa­li­sessa muodossa olevan raken­nel­man 3-ulot­­teista esit­tä­mistä ominai­suus­tie­toi­neen. Ideaa­li­ti­lan­teessa yhden mallin avulla pyri­tään hallin­noi­maan raken­nel­man elin­kaarta aina suun­nit­te­lusta toteu­tuk­seen ja yllä­pi­don kautta purka­mi­seen.” (Väylä­vi­rasto 2020) Raken­nuk­sen tieto­malli (myös raken­nuk­sen tuote­tie­to­malli tai raken­nuk­sen tuote­malli, engl. Buil­ding Infor­ma­tion Model, BIM) on raken­nuk­sen ja raken­nus­pro­ses­sin koko elinkaaren…