PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri nyt näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Kareliassa valittiin vuoden 2021 kieliteko ja kielenoppija

  , , ,

  Karelian kielten­opet­tajat ovat joulu­kuiseen tapaan valinneet vuoden 2021 kieliteon ja kiele­nop­pijan.  Vuoden kieli­teoksi valittiin yksimie­li­sesti Maarit Ignatiuksen ja Minna Rokkilan toiminta kielten­ope­tuksen tukena. Maarit ja Minna ovat olleet tärkeä apu, kun korona-olojen vuoksi myös kielten­opetus siirtyi kerta­ry­säyk­sellä kokonaan verkkoon. Heiltä on saanut ripeästi asian­tun­tevaa opastusta niin sähkö­pos­titse ja puheli­mitse kuin tarvit­taessa kasvokkain ja kädestä pitäen. […] 

 • Kameran asetukset

  Open Broadcast System -liitän­näinen Intel Realsense-kameroille

  ,

  Base Camp – opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hankkeessa on tavoit­teena pilotoida erilaisia etätek­no­lo­gioita mento­roinnin tukena. Tätä silmällä pitäen aiemmin luotu sovellus Intel Realsense -kameroiden video- sekä syvyys­kuvan tallen­ta­miseen muunnetaan Open Broadcast System (OBS)-liitännäiseksi, jolloin tallen­teiden tekeminen yksin­ker­taistuu. Samalla saadaan aikaan mahdol­lisuus livestrii­mauk­selle. Tässä artik­ke­lissa käyn läpi keskei­simpiä osa-alueita OBS-liitän­­näisen kehit­tä­mi­sestä ohjel­mis­to­ke­hit­täjän näkökul­masta. Yleis­katsaus Liitän­näiset (engl. plugins) ovat […] 

 • Hybri­di­ta­pah­tuman ABC

  , ,

  Miten raken­netaan hybri­di­ta­pahtuma kansain­vä­li­sille osallis­tu­jille? Mikä on tapahtuma-alusta?  Tässä tekstissä pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin antamalla lyhyt kuvaus Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun koordi­noiman W-Power -hankkeen hybri­di­ta­pah­tuman järjes­tä­mi­sestä. Teksti on tuotettu yhteis­työssä Smart Event Managers -hankkeen kanssa, jonka asian­tun­tijat seura­sivat hybri­di­ta­pah­tuman suunnit­te­lu­pro­sessia ja osallis­tuivat itse tapah­tumaan paikan päällä ja verkossa. Tapah­tu­ma­tuot­ta­misen digitaa­linen tulevaisuus Smart Event Managers on touko­kuussa 2021 Karelia-ammattikorkeakoulussa […] 

 • Lapsia urheilemassa

  Uusi harjoit­te­lu­malli fysioterapiakoulutukseen

  ,

  Koulu­fy­sio­te­ra­pia­pi­lotin tuotoksena Karelian fysio­te­rapian koulu­tus­oh­jelmaan muodostui uuden­lainen teemoi­teltu lasten ja nuorten hyvin­voinnin ja terveyden edistä­misen harjoittelu. Tässä artik­ke­lissa kuvataan harjoit­telun kulkua ja sisältöä sekä kokemuksia harjoit­te­lusta. Lasten ja nuorten hyvin­voinnin ja terveyden edistä­misen harjoittelu osaksi opetus­suun­ni­telmaa Aiemmin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuksen harjoit­telut ovat toteu­tuneet 4-8 viikon pituisina yhtäjak­soisina harjoit­te­lu­jak­soina. Yhteensä fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joilla on viisi harjoit­telua opinto­jensa aikana. Lasten […] 

 • Monia­laista oppimista INVEST-hankkeen kesä- ja talvikouluista

  , ,

  INnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance – INVEST -hanke on viiden euroop­pa­laisen korkea­koulun hanke, jonka päämääriä ovat koulu­tuksen strate­ginen kehit­tä­minen, euroop­pa­laisen yhteis­kam­puksen kehit­tä­minen ja osaaja­poolien raken­ta­minen. Karelia vastaa hankkeen työpa­ke­tista nro 4, jossa järjes­tetään mm. yhteensä kuusi kesä- ja talvi­koulua, joista ensim­mäinen ja viimeinen Kareliassa. Kesä- ja talvi­kou­lujen vastuu­jär­jes­täjät ja aiheet on päätetty hankkeen […] 

 • Lääke­hoidon osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

  , , ,

  Lääke­hoitoa toteu­tetaan monissa erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä ja sen toteutus on aina ensisi­jai­sesti lääke­hoidon koulu­tuksen saaneiden sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden tehtävä. Sosiaali- ja tervey­den­huollon toimin­tayk­si­köissä lääki­tys­tur­val­lisuus on tiivis osa potilas- ja asiakas­tur­val­li­suutta ja siten myös olennainen osa hyvän hoidon perustaa. Lääke­hoidon osaamis­vaa­ti­mukset ovat sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa laajoja ja muuttuvia, mikä edellyttää jatkuvaa osaamisen päivit­tä­mistä ja kehit­tä­mistä. Laadukas […] 

 • Kansain­vä­linen uraoh­jaamo kehittää veto- ja pitovoimatekijöitä

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa alkoi syyskuussa 2021 Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanke (REACT EU:n ESR-toimen­­piteet). Kaksi­vuo­tisen hankkeen tavoit­teena on rakentaa alueen työvoiman saannin turvaa­mi­seksi sekä kohtaanto-ongelman ratkai­se­mi­seksi Karelia-amk:n ja työelämän yhteisiä virtu­aa­lisia opiske­­li­­ja­­rek­­ry­­tointi-, koulutus- ja urapolkuja. Karelia-amk toimii hankkeen ainoana toteut­tajana ja hanke­tii­missä työsken­telee viisi asian­tun­tijaa. Hankkeen kohde­ryhmänä ovat kansain­vä­liset opiske­lijat ja alueen maahan­muut­tajat, jotka hakeu­tuvat korkea­kou­luo­pin­toihin Karelia-amk:n englannin- ja […] 

 • Kello

  Työpaikan sammakot ja norsut kuriin : vinkkejä ajanhallintaan

  ,

  Ajatus siitä, että aika on vain väline tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi, ei ole uusi. Nykyisin, nopeassa elämän­ryt­missä tästä ajatte­lu­ta­vasta on tullut erityisen suosittu. Aikaa on mahdol­lista ja tarpeel­lista käyttää tasaver­tai­sesti älyllisten kykyjen, fyysisten ja aineel­listen voima­va­rojen kanssa. Ajan tehok­kaaseen hallintaan on olemassa monia työkaluja, menetelmiä ja keinoja. Tähän artik­keliin on kerätty muutamia mielen­kiin­toisia ja hyödyl­lisiä ajanhal­lin­ta­neuvoja. Suunnittelu […] 

 • Tiimi­pe­da­go­giikkaa tarkkai­lijan näkökulmasta

  ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tuetaan ja kannus­tetaan hyödyn­tämään ja käyttämään erilaisia pedago­gisia menetelmiä. Käytet­tävän menetelmän määrit­telee opinto­jakson vastuu­opettaja. Hyväksi todettuja menetelmiä on syytä käyttää ja jatko­ja­lostaa, mutta myös vähemmän käyte­tyistä menetel­mistä löytyy kokei­le­misen arvioisia helmiä. Tällainen on muun muassa tiimiop­pi­minen. ”Tiimiop­pi­minen on yhteis­toi­min­nal­linen, vuoro­vai­ku­tuk­sel­linen ja vastuul­linen oppimis­metodi, jossa kaikki tiimin jäsenet vaikut­tavat oppimiseen. Jokai­sella tiimin jäsenellä on vastuu […] 

 • Lääkäri

  Sote-tieto­­joh­­ta­­misen osaamisen vahvis­ta­minen korkea­kou­lu­tuk­sessa on tärkeää

  , ,

  Juuri ilmes­tyneen selvi­tyksen ”Tiedä ensin, johda sitten: Sote-tieto­­joh­­ta­­misen osaamis­tarpeet sekä kansal­lisen koulu­tuksen ja tutki­muksen nykytila” (Laihonen & Saranto 2021) mukaan ”korkea­kou­lujen sote-tieto­­joh­­ta­­misen ja -tiedon­hal­linnan koulu­tus­tar­jonta on vähäistä ja hajanaista. Kansal­li­sesti tarjolla on yksi sote-tiedon­­hal­­linnan tutkintoon johtava koulu­tus­oh­jelma, ja yleisissä tieto­joh­ta­misen tutkintoon johta­vissa koulu­tuk­sissa sote-konteksti jää epäsel­väksi”. Toimenpide-ehdotuksena Laihonen ja Saranto (2021) ehdot­tavat, että kiinni­tet­täisiin huomiota […] 

 • W-Power-hankkeen menes­tys­ta­ri­noita podcast-muodossa

  , , ,

  Naisyrit­tä­jille on tarjottu mahdol­lisuus kehittää yrittä­jyys­osaa­mistaan, verkos­toitua ja luoda kansain­vä­lisiä kontakteja EU:n Pohjoisen periferian ja arktiksen ohjel­masta rahoi­tetun W-Power-hankkeen tuella. Kolmen vuoden aikana yli 400 naista on osallis­tunut hankkeen toimen­pi­teisiin kahdek­salla eri alueella Pohjois-Euroo­­passa ja Kanadassa. W-Power-podcastit sopivat kuunnel­ta­vaksi kaikkialla maail­massa ja toivomme niiden tavoit­tavan erityi­sesti yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neita naisia, yritys­neu­vojia, kehitys­yh­tiöitä ja oppilai­toksia. Podcast-kausilla 1-2 […] 

 • Yhteis­val­men­ta­juuden kautta kohti huippuleiriä

  ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Y-akatemia on monia­lainen yrittä­jyyden oppimi­sym­pä­ristö. Y-akate­­miassa opiskellaan opiske­li­ja­tii­meissä ja jokainen opiske­li­ja­tiimi perustaa Y-akatemian opintojen alkuvai­heessa osuus­kun­tay­ri­tyksen, jolloin opiske­li­ja­tiimi voi laskuttaa osuus­kun­nallaan asiak­kaitaan tekemistään projek­teista. Tällä hetkellä Y-akate­­miassa on opiske­li­joita matkailun, median, liike­ta­louden, Inter­na­tional Business-koulu­­tuksen, fysio­te­rapian ja sairaan­hoidon koulu­tuk­sista. Tiimiy­rit­tä­jyyden ja monia­lai­suuden lisäksi kolmas keskeinen perus­pilari on kansain­vä­lisyys. Akatemian opiske­li­joilla on käytössään kansain­vä­linen verkosto muiden […] 

 • Sairaanhoitaja neuvoo asiakasta tietokoneen välityksellä.

  Julkaisu: Innovative Nurse (IN) -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin

  , ,

  Innovative Nurse -hankkeen tavoit­teena oli tukea ja toteuttaa tutkintoon johtavaa sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tusta Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun ja Kajaanin ammat­ti­kor­kea­koulun kesken valituilla koulu­tusa­lueilla Pohjois-Karja­­lassa, Lapissa ja Suomus­sal­mella. Karelia on julkaissut hankkeen tuottaman artik­ke­li­ko­koelman, joka antaa monipuo­lisen kuvan Innovative Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen toteut­ta­mis­ta­voista sekä väljästi asutun alueen sairaan­hoi­tajien tulevai­suuden osaamis­tar­peista Julkaisu on suunnattu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen kehit­tä­miseen ja työelä­mäyh­teistyön vahvis­ta­miseen väljästi asutuilla […] 

 • Aktii­vinen tulos­joh­ta­minen – Mitä se tarkoittaa käytännössä?

  ,

  Esittelin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun perus­ra­hoi­tuksen kehitys­nä­kymiä vuodelle 2022 ja 2023 Karelian henki­lös­tö­ko­kouk­sessa lokakuussa. Luvut ovat ikävän näköisiä: vuonna 2022 mennään tästä vuodesta alaspäin noin 900 000 euroa ja vuonna 2023 jotakuinkin saman verran. Jotain täytyy tehdä, jotta väärän­suun­tainen kehitys­kulku saadaan katkaistua. Yksi Karelian johto­ryhmän päättä­mistä toimen­pi­teistä on Aktii­vinen tulos­joh­ta­minen. Mitä se sitten käytän­nössä tarkoittaa? Tulos­joh­ta­minen, tavoi­te­joh­ta­minen, tiedolla johtaminen […] 

 • Uutta kasvua yrityksiin korkeakouluyhteistyössä

  ,

  Yrike (Yrity­syh­teistyön kehit­tä­minen kasvua­loilla) ESR-hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Karelia- ja Savonia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulut raken­sivat kolmen korkea­koulun yhteis­työnä kumppanuus- ja palve­lu­mallia yrityk­sille ja yritysten väliseen yhteis­työhön. Viime vuosina on eri yrittä­jä­jär­jes­töjen toimesta tehty kyselyitä ja barometrejä yritysten ja korkea­kou­lujen välisestä yhteis­työstä. Pääviesti näistä on selkeä; yritykset hakevat tiiviimpää yhteis­työtä erityi­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa. Yhteinen tahtotila on tunnis­tettu ja tunnustettu. […]