PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri nyt näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Opiske­li­ja­vies­tintää uudis­tettiin Karelia-ammatti­kor­kea­kou­lussa

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­ja­vies­tintää uudis­tettiin vuoden vaihteessa, kun opiske­li­jaintra Pakki koki täydel­lisen muodon­muu­toksen. Uudis­tuk­sessa haluttiin huomioida erityi­sesti opiske­li­joiden toiveet ja siksi kysyttiin opiske­li­joiden mieli­pi­teitä opiske­li­ja­vies­tinnän toteu­tu­mi­sesta Kareliassa.  Kyselyn tavoit­teena oli saada tietoa siitä, millainen uusi opiske­li­jaintra tulisi olla sisäl­löltään ja toimin­noiltaan. Halusimme myös tietää, mitä Karelian viestin­tä­ka­navia opiske­lijat käyttävät tai haluai­sivat käyttää. Kyselyssä oli tämän lisäksi mahdollisuus […] 

 • Eri värisiä putkistoja rakennuksen katossa

  Lisätty todel­lisuus rakennustyömaalla

  , , ,

  Lisätyn virtu­aa­lisen sisällön katselu reaali­maa­il­massa on mahdol­lista erilaisten laitteiden ja sovel­lusten avulla. Työmaa­käyttöön suunni­teltuja vaihtoehtoja on kuitenkin tarjolla melko vähän. Trimble XR10- järjes­telmä lienee ainoa laajalti käytetty järjes­telmä raken­nusa­lalla. Karelialle on nyt hankittu kyseinen järjes­telmä Tulevai­suuden työ -hankkeen (EAKR) avulla. Trimble XR10 -järjes­telmä Trimble XR10 on järjes­telmä, jossa Microsoft HoloLens 2 -lasit on sovitettu yhteen […] 

 • Taustadata näkyväksi visua­li­soinnin avulla

  , ,

  Karelia-amk:n Kommu­ni­koiva Energia- hankkeen järjes­tämän Läpinä­kyvää vastuul­li­suus­vies­tintää -koulu­tus­sarjan kolmannen osan teemana 1.3.2023 oli viestinnän visua­li­sointi. Koulu­tus­ker­ralla tutus­tuttiin tiedon visua­li­soinnin perus­teisiin (mm. infogra­fiikka, infoa­ni­maatiot) ja nähtiin monipuo­lisia esimerkkejä yritysten ja julkisen sektorin vastuul­li­suus­vies­tin­nästä. Koulut­tajana toimivat infor­maa­tio­muo­toilija, kouluttaja Juuso Koponen ja asiakas­vas­taava Lotta Vaija visuaa­lisen viestinnän toimisto Keksi Agencysta. Päivän teeman pohjusti Karelia-amk:n median lehtori Aarno Savolainen. […] 

 • Pimeä talvimaisema, jossa kaksi henkilöä istuu hankien keskellä nuotion ääressä. Taivaalla täysikuu.

  NPA GLOW2.0 – valoa horisontissa

  , , ,

  Miten pimey­destä on pohjoisen Suomen matkai­lu­val­tiksi? Valai­se­mat­toman taivaan matkai­lul­lisia mahdol­li­suuksia tarkas­tellaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun GLOW2.0-hankkeessa, jonka tavoit­teena on yhteis­työssä paikal­listen yritysten ja yrittäjien kanssa lisätä itäisen ja pohjoisen alueen vetovoimaa. Pohjois-Karjalan matkai­lu­toi­mi­joiden haasteina ovat pitkät välimatkat, ammat­ti­tai­toisen henki­löstön riittävyys, monika­na­vaisen digitaa­lisen näkyvyys sekä kotimaisten ja ulkomaisten asiak­kaiden tavoit­ta­minen. Viime vuosina maail­man­ti­lanteen epävakaus on aiheut­tanut epävar­muutta ja jopa […] 

 • Työnha­ku­taidot kuntoon uudella englan­nin­kie­li­sellä opintojaksolla

  , ,

  Kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­ty­minen ja sen edistä­minen on viime aikoina ollut paljon keskus­te­lussa. Valta­kun­nal­li­sesti tavoitteet ovat kunnian­hi­moiset: 75 % kansain­vä­li­sistä tutkinto-opiske­­li­­joista pitäisi jatkossa jäädä Suomen työmark­ki­noille. Jotta tämä kunnian­hi­moinen tavoite toteu­tuisi, tulee niin työnan­ta­jilla kuin oppilai­tok­sista valmis­tu­villa olla tietyt valmiudet.  Opiske­li­joiden kohdalla ne tarkoit­tavat käytän­nössä valmiuksia hakea töitä tulok­sel­li­sesti ja toimia suoma­lai­sessa työelä­mässä. Työnhaku on nykypäivänä […] 

 • Karelia 30 -areena : Yrittä­jyys­po­lulta kasvun kiitoradalle

  , ,

  Karelia 30 -areenan seitse­männen jakson aiheena on yrittäjyys ja sen edistä­minen. Millaiset ovat yrittä­jyyden näkymät Pohjois-Karja­­lassa? Miten opiske­lijat suhtau­tuvat yrittä­jyyteen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityksen perus­ta­miseen? Jaksossa kuullaan myös Karelian ja yhteis­työ­kump­pa­neiden yhtei­sestä yrittä­jyys­po­lusta, jonka kautta on luotu menes­tys­ta­ri­noita ja uutta kasvu­yrit­tä­jyyttä. Aiheesta keskus­te­le­massa ovat yrittä­jyyden yliopettaja Heikki Immonen, lehtori Daniel Bågeberg ja […] 

 • Siun sotessa etäjoh­ta­miseen ollaan pääosin tyyty­väisiä – Ihmisiin keskit­tyvää johta­mista ja itsensä johta­misen tukemista kaivataan enemmän

  , , ,

  Siun sotelle tehtiin YAMK-opinnäy­­te­­työnä etäjoh­ta­misen tutkimus, jonka tavoit­teena oli saada henki­löstön ääni kuuluviin etäjoh­ta­misen tilasta ja kehit­tä­misen kohteista. Tutki­muksen perus­teella voidaan todeta, että yleisesti ottaen Siun soten henki­löstö oli pääosin tyyty­väinen etäjoh­ta­miseen, mutta kehit­tä­mis­koh­teeksi nousi erityi­sesti ihmisiin keskit­tyvän johta­misen koros­ta­minen ja itsensä johta­mi­sessa tukeminen. Myös läsnäolon luominen etäyh­teyk­sistä huoli­matta ja työnte­ki­jöiden kuunte­le­minen sekä luotta­muksen merkitys […] 

 • Nainen tietokoneen ääressä

  Digivisio – digitaa­lisen opetuksen tulevaisuus on korkea­kou­lujen omissa käsissä

  , ,

  Muistan hyvin, kun Digivision synty­sanat sanottiin ensim­mäisen kerran eräässä yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­reiden yhteis­ta­paa­mi­sessa joitakin vuosia sitten. Ajatus herätti heti innos­tusta ja jo silloin visiotiin tulevan Digivision perus­prin­siipit: 1) yhteinen digita­linen oppimi­sa­lusta kaikkien korkea­kou­lujen tarjon­nalle, 2) kokonaisuus, jossa oppija ja hänen oma jatku­vasti kertyvä oppimis­da­tansa olisivat keskiössä ja 3) digita­linen oppimi­sym­pä­ristö, joka saumat­to­masti toimisi korkeakoulujen […] 

 • Mies asentamassa aurinkopaneelia talon katolle

  Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

  , , ,

  Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu […] 

 • Kalevala – mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hankkeessa jalos­tettiin kansan­pe­rin­teestä moderneja tulkintoja

  ,

  Kalevala-mytolo­­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hankkeessa jalos­tettiin Kaleva­lasta ja paikal­li­sista tarinoista uuden­laisia toteu­tuksia. Hankkeen runkona toimivat tarina­kortit ja tieto­pa­ketit, joita hyödyn­nettiin työpa­joissa, eli Riihissä. Asiakas­tut­ki­musta tehtiin kiina­lai­sille, korea­lai­sille, japani­lai­sille ja saksa­lai­sille kohde­ryh­mille. Hankkeen tuloksena syntyi kulttuu­ri­si­säl­töjen kaupal­lis­ta­mis­polku, joka pitää sisällään digitaa­lisia aineistoja. Sotkan muna eli hankkeen synty Kalevala – mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan oli EAKR-rahoit­­teinen hanke, joka toimi […] 

 • Podcast: Karelian gerono­mi­kou­lu­tuksen podcast tekee geronomin työtä ja koulu­tusta tutuksi

  , , ,

  Karelian gerono­mi­kou­lutus on aloit­tanut Kareliasta gerono­miksi -podcastin. Podcas­tissa pohditaan ja tarkas­tellaan geronomin työtä, gerono­mi­kou­lu­tuksen teemoja sekä vanhustyön ilmiöitä. Erityisen kiinnos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun gerono­mi­kou­lu­tuksen painopis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kaikkien aikojen ensim­mäisen gerono­mi­ryhmän opiske­lijat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kertovat kokemuksistaan […] 

 • Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

  , ,

  Vastuul­lisuus on oleel­linen osa tämän päivän yritysten liike­toi­mintaa. Asiakkaat ja yhteis­työ­kump­panit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiinnos­tu­neita yrityksen jättä­mästä hiili­ja­lan­jäl­jestä. Vastuul­linen yritys pyrkii toimin­nassaan huomioimaan ympäris­töl­liset, sosiaa­liset ja talou­del­liset vaiku­tukset ja vastuunsa sidos­ryh­miään ja yhteis­kuntaa kohtaan. Vastuul­linen yritys myös viestii avoimesti tuottei­densa ja palve­lui­densa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markki­noinnin ympäristöväittämistä […] 

 • Meitä vipittää – Vip-opiskelija tukee ryhmänsä hyvinvointia

  , ,

  Karelian Välit­tä­misen Ilmapiiri (VIP) -toimin­nassa mukana oleva opiskelija osaa omalla toimin­nallaan tukea opiskelu- ja työhy­vin­vointia oman ryhmän sisällä. Hän on ryhmän ja samalla koko luokan luotta­mus­henkilö. Vip tunnistaa ja tunnustaa Me Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vipit havain­noimme ja tuemme sujuvaa oppimista kokonai­suutena luokas­samme, ja olemme siten osa Karelian opiske­lu­hy­vin­vointia. Eikä ole ollut este vipiksi ryhty­mi­selle, jos […] 

 • Silmälaseja pöydällä

  Kuka on geronomi?

  , , ,

  Oletko kuullut Karelian käytä­villä ja ruoka­pöy­dissä puhut­tavan gerono­meista? Oletko nyöky­tellyt sujuvasti ja pohtinut mielessäsi, mistä ihmeestä puhutaan. Uteliaimmat kysyvätkin. Ei hätää – et ole yksin! Kun noustaan Tikka­rinteen kampuksen C-talon 7.kerrokseen ja kurkis­tetaan Karelian ikkunoista ulos, näemme ihmisiä, työpaikkoja, palve­luita ja yrityksiä, jotka eivät myöskään välttä­mättä tiedä, kuka on geronomi tai eivät ole edes kuulleet […] 

 • Sote-alan opiske­li­joille tarvitaan lisää harjoit­te­lu­paikkoja – Työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke etsii haasteeseen ratkaisuja

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa aloitettiin syksyllä 2021 Otsakor­pi­säätiön rahoittama Sosiaali- ja tervey­salan työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke. Hankkeen tavoit­teena oli vahvistaa ja uudistaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, sosiaali- ja tervey­salan (sote) toimi­joiden sekä muiden työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa tehtävää yhteis­työtä maakun­nal­li­sesti. Hankkeen tarkoi­tuksena oli selvittää moniam­ma­til­listen harjoit­te­lujen toteu­tu­mis­mah­dol­li­suuksia ja pilotoida työelä­mä­opet­ta­juus­mallia. STM (2020) on suosi­tellut, että sote-alalla vastat­taisiin tulevai­suuden osaamis­tar­peeseen esimer­kiksi moniam­ma­til­li­silla tiimi­har­joit­te­luilla.  Moniam­ma­til­lisen työsken­telyn lisäksi […]