PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri nyt näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Karelia 30 -areena : Yrittä­jyys­po­lulta kasvun kiitoradalle

  , ,

  Karelia 30 -areenan seitse­männen jakson aiheena on yrittäjyys ja sen edistä­minen. Millaiset ovat yrittä­jyyden näkymät Pohjois-Karja­­lassa? Miten opiske­lijat suhtau­tuvat yrittä­jyyteen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityksen perus­ta­miseen? Jaksossa kuullaan myös Karelian ja yhteis­työ­kump­pa­neiden yhtei­sestä yrittä­jyys­po­lusta, jonka kautta on luotu menes­tys­ta­ri­noita ja uutta kasvu­yrit­tä­jyyttä. Aiheesta keskus­te­le­massa ovat yrittä­jyyden yliopettaja Heikki Immonen, lehtori Daniel Bågeberg ja […] 

 • Siun sotessa etäjoh­ta­miseen ollaan pääosin tyyty­väisiä – Ihmisiin keskit­tyvää johta­mista ja itsensä johta­misen tukemista kaivataan enemmän

  , , ,

  Siun sotelle tehtiin YAMK-opinnäy­­te­­työnä etäjoh­ta­misen tutkimus, jonka tavoit­teena oli saada henki­löstön ääni kuuluviin etäjoh­ta­misen tilasta ja kehit­tä­misen kohteista. Tutki­muksen perus­teella voidaan todeta, että yleisesti ottaen Siun soten henki­löstö oli pääosin tyyty­väinen etäjoh­ta­miseen, mutta kehit­tä­mis­koh­teeksi nousi erityi­sesti ihmisiin keskit­tyvän johta­misen koros­ta­minen ja itsensä johta­mi­sessa tukeminen. Myös läsnäolon luominen etäyh­teyk­sistä huoli­matta ja työnte­ki­jöiden kuunte­le­minen sekä luotta­muksen merkitys […] 

 • Nainen tietokoneen ääressä

  Digivisio – digitaa­lisen opetuksen tulevaisuus on korkea­kou­lujen omissa käsissä

  , ,

  Muistan hyvin, kun Digivision synty­sanat sanottiin ensim­mäisen kerran eräässä yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehto­reiden yhteis­ta­paa­mi­sessa joitakin vuosia sitten. Ajatus herätti heti innos­tusta ja jo silloin visiotiin tulevan Digivision perus­prin­siipit: 1) yhteinen digita­linen oppimi­sa­lusta kaikkien korkea­kou­lujen tarjon­nalle, 2) kokonaisuus, jossa oppija ja hänen oma jatku­vasti kertyvä oppimis­da­tansa olisivat keskiössä ja 3) digita­linen oppimi­sym­pä­ristö, joka saumat­to­masti toimisi korkeakoulujen […] 

 • Mies asentamassa aurinkopaneelia talon katolle

  Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

  , , ,

  Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu […] 

 • Kalevala – mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hankkeessa jalos­tettiin kansan­pe­rin­teestä moderneja tulkintoja

  ,

  Kalevala-mytolo­­giasta arvoa liike­toi­mintaan -hankkeessa jalos­tettiin Kaleva­lasta ja paikal­li­sista tarinoista uuden­laisia toteu­tuksia. Hankkeen runkona toimivat tarina­kortit ja tieto­pa­ketit, joita hyödyn­nettiin työpa­joissa, eli Riihissä. Asiakas­tut­ki­musta tehtiin kiina­lai­sille, korea­lai­sille, japani­lai­sille ja saksa­lai­sille kohde­ryh­mille. Hankkeen tuloksena syntyi kulttuu­ri­si­säl­töjen kaupal­lis­ta­mis­polku, joka pitää sisällään digitaa­lisia aineistoja. Sotkan muna eli hankkeen synty Kalevala – mytolo­giasta arvoa liike­toi­mintaan oli EAKR-rahoit­­teinen hanke, joka toimi […] 

 • Podcast: Karelian gerono­mi­kou­lu­tuksen podcast tekee geronomin työtä ja koulu­tusta tutuksi

  , , ,

  Karelian gerono­mi­kou­lutus on aloit­tanut Kareliasta gerono­miksi -podcastin. Podcas­tissa pohditaan ja tarkas­tellaan geronomin työtä, gerono­mi­kou­lu­tuksen teemoja sekä vanhustyön ilmiöitä. Erityisen kiinnos­tu­neita ollaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun gerono­mi­kou­lu­tuksen painopis­teistä eli ikäys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta, aktii­vi­sesta, terveestä ja toimin­ta­ky­kyi­sestä ikään­ty­mi­sestä sekä sosio­kult­tuu­ri­sesta vanhus­työstä. Ensim­mäi­sessä jaksossa vieraana ovat Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kaikkien aikojen ensim­mäisen gerono­mi­ryhmän opiske­lijat Sonja Gouriou ja Sakari Mattila. Sonja ja Sakari kertovat kokemuksistaan […] 

 • Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

  , ,

  Vastuul­lisuus on oleel­linen osa tämän päivän yritysten liike­toi­mintaa. Asiakkaat ja yhteis­työ­kump­panit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiinnos­tu­neita yrityksen jättä­mästä hiili­ja­lan­jäl­jestä. Vastuul­linen yritys pyrkii toimin­nassaan huomioimaan ympäris­töl­liset, sosiaa­liset ja talou­del­liset vaiku­tukset ja vastuunsa sidos­ryh­miään ja yhteis­kuntaa kohtaan. Vastuul­linen yritys myös viestii avoimesti tuottei­densa ja palve­lui­densa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markki­noinnin ympäristöväittämistä […] 

 • Meitä vipittää – Vip-opiskelija tukee ryhmänsä hyvinvointia

  , ,

  Karelian Välit­tä­misen Ilmapiiri (VIP) -toimin­nassa mukana oleva opiskelija osaa omalla toimin­nallaan tukea opiskelu- ja työhy­vin­vointia oman ryhmän sisällä. Hän on ryhmän ja samalla koko luokan luotta­mus­henkilö. Vip tunnistaa ja tunnustaa Me Karelian median koulu­tuksen (HMNS22-ryhmä) vipit havain­noimme ja tuemme sujuvaa oppimista kokonai­suutena luokas­samme, ja olemme siten osa Karelian opiske­lu­hy­vin­vointia. Eikä ole ollut este vipiksi ryhty­mi­selle, jos […] 

 • Silmälaseja pöydällä

  Kuka on geronomi?

  , , ,

  Oletko kuullut Karelian käytä­villä ja ruoka­pöy­dissä puhut­tavan gerono­meista? Oletko nyöky­tellyt sujuvasti ja pohtinut mielessäsi, mistä ihmeestä puhutaan. Uteliaimmat kysyvätkin. Ei hätää – et ole yksin! Kun noustaan Tikka­rinteen kampuksen C-talon 7.kerrokseen ja kurkis­tetaan Karelian ikkunoista ulos, näemme ihmisiä, työpaikkoja, palve­luita ja yrityksiä, jotka eivät myöskään välttä­mättä tiedä, kuka on geronomi tai eivät ole edes kuulleet […] 

 • Sote-alan opiske­li­joille tarvitaan lisää harjoit­te­lu­paikkoja – Työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke etsii haasteeseen ratkaisuja

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa aloitettiin syksyllä 2021 Otsakor­pi­säätiön rahoittama Sosiaali- ja tervey­salan työelä­mä­opet­ta­juus­malli -hanke. Hankkeen tavoit­teena oli vahvistaa ja uudistaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun, sosiaali- ja tervey­salan (sote) toimi­joiden sekä muiden työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa tehtävää yhteis­työtä maakun­nal­li­sesti. Hankkeen tarkoi­tuksena oli selvittää moniam­ma­til­listen harjoit­te­lujen toteu­tu­mis­mah­dol­li­suuksia ja pilotoida työelä­mä­opet­ta­juus­mallia. STM (2020) on suosi­tellut, että sote-alalla vastat­taisiin tulevai­suuden osaamis­tar­peeseen esimer­kiksi moniam­ma­til­li­silla tiimi­har­joit­te­luilla.  Moniam­ma­til­lisen työsken­telyn lisäksi […] 

 • Ruskea poni, ympärillä lapsia

  Osalli­suus­kier­rok­sella selvi­tetään lasten ja nuorten kuntou­tuksen kehittämistarpeita

  , ,

  Joensuussa järjes­tettiin tammi-helmi­­kuussa kaksi alueel­lista tilai­suutta lasten ja nuorten kuntou­tuksen tilanteen kartoit­ta­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi. Ensim­mäinen tilai­suuk­sista oli 24.1.2022 Perheen­ta­lolla, ja toinen 2.2.2022 ViaDia-keskuk­­sella Ranta­ky­lässä.. Nämä kaksi tilai­suutta olivat osa maakunnan alueella tammi-maaliskuun aikana pidet­tävää osalli­suus­kier­rosta, johon sisäl­tyvät tilai­suudet myös Ilomant­sissa, Kiteellä, Kontio­lah­della, Lieksassa, Liperissä ja Tohma­jär­vellä. Siun sote järjestää kierroksen yhdessä perhe­kes­kus­toi­mi­joiden kanssa. Hyvin­voin­tialan kumppanuuksilla […] 

 • Osaaminen näkyviin digitaa­lisin osaamismerkein!

  , ,

  Joustavaa osaamisen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista kehitetään korkea­kou­lu­tuk­sessa sekä euroop­pa­lai­sessa konteks­tissa. Kehit­tä­miseen linkit­tyvät myös pienet osaamis­ko­ko­nai­suudet (micro-creden­­tials) ja digitaa­liset osaamis­merkit (digital open badges). Osaamis­merkkien käyttö työelä­mässä ja koulu­tuksen kentällä on lisään­tynyt niin sanot­tujen mikro­kou­lu­tusten yleis­ty­misen myötä. Työelä­mästä osataan jo kysyä badgeistä, osaami­sesta merkkien avulla. Osaamis­mer­keillä voidaan vastata kette­rästi työelä­mästä tulleisiin tarpeisiin. Työelä­mä­läh­töinen näkökulma oppimiseen on melko […] 

 • Oppimiseen innos­tavan oppimis­teh­tävän muotoilu

  , ,

  Oppimis­pro­sessi kokonai­suutena on kuin matka, polku, etappien muodostama kokonaisuus, seikkailu… Huolel­li­sesti suunni­teltu pedago­ginen käsikir­joitus ohjaa onnis­tuneen oppimis­pro­sessin muotoilua, jossa sen eri vaiheet, oppimis­ti­lanteet ja oppimis­teh­tävät ohjaavat oppijaa kohti asetettuja tavoit­teita. (Koli 2016, 67.) Tämän vuoksi oppimis­tehtävä on opetta­jalle merkittävä pedago­ginen keino ja menetelmä vaikuttaa oppijan työsken­telyyn ja oppimiseen kaikissa oppimi­sym­pä­ris­töissä. Tässä artik­ke­lissa kuvataan hyödyl­lisiä keinoja […] 

 • Kareliassa Digivisio-hankkeen profi­loi­tu­misen vuosi

  , ,

  Korkea­kou­lujen Digivision 2030 tavoit­teena on luoda kansain­vä­li­sesti arvos­tettu oppimisen ekosys­teemi, joka ensivai­heessa perustuu Digivision digitaa­li­sille palve­luille, korkea­kou­lujen yhtei­selle opinto­tar­jon­nalle sekä vuoro­vai­ku­tuk­selle yritysten ja yhteis­kunnan kanssa. Ekosys­teemin digitaa­listen palve­luiden kautta elini­käinen oppija voi jousta­vasti ja jatku­vasti suorittaa omiin yksilöl­lisiin tarpei­siinsa sopivia opintoja yli korkea­kou­lu­ra­jojen sekä kehittää osaamistaan avoimen kurssi­tar­jonnan avulla. Oppijan dataa hyödyn­netään yli korkea­kou­lu­ra­jojen, mutta […] 

 • Mitä tapahtui Karelian kirjas­tossa 2022?

  , ,

  Karelian kirjaston vuotta 2022 voidaan luonnehtia paluuksi koronasta vapaaseen toimintaan virus­taudin vaiku­tettua kirjaston palve­luihin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 – tammi­kuuta lukuun ottamatta – rajoi­tukset eivät vaikut­taneet enää kirjaston tilojen käyttöön. Kävijä­määrä palasikin koronaa edeltä­välle tasolle ja painettuja kirjoja lainattiin enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Poikkeusaika toimi kimmok­keena sähköisten toimin­ta­ta­pojen kehit­ty­mi­sessä: asiakas­pal­ve­lussa ja tiedonhankinnan […]